Οι εταίροι του έργου PINOLO συνεχίζουν τις διαδικτυακές συναντήσεις, με σκοπό να ενημερώνονται και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την πορεία του προγράμματος.

Επόμενος στόχος: Η δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Οδηγού που στόχο θα έχει να παρέχει στους καλλιτέχνες εργαλεία, τα οποία θα τους βοηθήσουν να εμπλακούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα θα τους εμπνεύσουν να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις δεξιότητες τους.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για περισσότερα σύντομα!


The PINOLO project partners continue the online meetings, in order to be informed and to make decisions about the progress of the project.

Next goal: Το create an Educational Guide that aims to provide artists with the tools that will help them engage in entrepreneurial initiatives, as well as inspire them to continue to improve their skills.

Stay tuned for more soon!