Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ (εφεξής «η Εταιρεία»), δημιούργησε την ιστοσελίδα www.iasismed.eu προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους χρήστες/επισκέπτες που πλοηγούνται σε αυτή σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, τα προγράμματα καθώς και την ευρύτερη δραστηριότητά της, τους συνεργαζόμενους φορείς και τις δομές της.

Η Εταιρεία έχει στην αποκλειστική της κυριότητα και έλεγχο την ως άνω ιστοσελίδα και παρέχει το περιεχόμενο αυτής υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η χρήση της ιστοσελίδας www.iasismed.eu συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Α. Περιεχόμενο της ιστοσελίδας και όρια Ευθύνης

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το εμπορικό σήμα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, οι προωθητικές καμπάνιες, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στην ιστοσελίδα www.iasismed.eu είτε ως απεικόνιση είτε ως λεκτικό, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην Εταιρεία και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής της ιδιοκτησίας. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που ενδέχεται να εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.iasismed.eu προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του print screen), αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση, φωτογράφηση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιλαμβάνει έγκυρες και ενήμερες πληροφορίες, επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και δράσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, τα στατιστικά στοιχεία, οι δράσεις και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας www.iasismed.eu να είναι ακριβείς και σαφείς και ενημερωμένες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή άλλου τρίτου για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των ανωτέρω περιγραφομένων στοιχείων.

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) την πλοήγηση σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Οι επισκέπτες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται πριν από την πλοήγησή τους σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω της δικής της ιστοσελίδας.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας της σχετικά με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Β. Υποχρεώσεις και ευθύνη Επισκεπτών/Χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.iasismed.eu οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής τηρώντας στο ακέραιο και χωρίς εξαίρεση τους παρόντες Όρους  Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου σεβόμενος πλήρως το περιεχόμενο και το πνεύμα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες/επισκέπτες που πλοηγούνται σε αυτή.

Ειδικότερα αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ότι απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την Εταιρεία, εργαζόμενούς της ή/και τρίτους. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται:

  • η επέμβαση επί της ιστοσελίδας iasismed.eu με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς το περιεχόμενό της με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της αξιοπιστίας και της φήμης της Εταιρείας ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των άλλων χρηστών/επισκεπτών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο ιστότοπο.
  • η διαστρέβλωση των πληροφοριών ή/και η διάδοση ψευδών στοιχείων σχετικά με τις δράσεις, τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες και διαφημιστικές καμπάνιες καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη εκ μέρους της Εταιρείας δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και ανεπίδεκτων απόδειξης πληροφοριών που ως πρωτεύον ή μη σκοπό έχουν την παραπλάνηση των επισκεπτών και εν γένει των πολιτών, την άμεση ή έμμεση επιρροή επί της συμπεριφοράς αυτών καθώς και τη βλάβη της Εταιρείας. Ειδικότερα απαγορεύεται η διάδοση κάθε είδους στοιχείου ή πληροφορίας με περιεχόμενο που είναι παράνομο, ζημιογόνο, υβριστικό, πορνογραφικό, απειλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, όπως ενδεικτικά αυτές του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της κοινωνικής προέλευσης και εν γένει δύναται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να προσβάλει την ελευθερία του ανθρώπου.
  • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθησημη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Εταιρείας
  • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας  ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
  • η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης εν γένει σε οιονδήποτε τρίτο με οιονδήποτε τρόπο

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, στην Εταιρεία, σε θυγατρικές της εταιρείας ή και στο δίκτυο της γενικότερα, από παράνομη, κακόβουλη και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση της ιστοσελίδας www.iasismed.eu και των επιμέρους σελίδων της από πράξεις ή παραλείψεις επισκέπτη/χρήστη της, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της ενώ ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της.

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

Η Εταιρεία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας www.iasismed.eu. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ιστότοπος αυτός, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία, υπηρεσία ή πρόγραμμα που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται αδιάλειπτα και απαλλαγμένα από τυχόν τεχνικά προβλήματα. Επιπλέον η Ετιαρεία διατηρεί ακέραια το δικαίωμά της να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα ιστοσελίδας της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες της, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτάται και από εξωγενής προς αυτήν παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης ή επιρροής της. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.iasismed.eu.

Η Εταιρεία επίσης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας της από κακόβουλο λογισμικό χωρίς εν τούτοις να εγγυάται ότι τόσο αυτή όσο και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού μέσου πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.iasismed.eu με δικά του μέσα (όπως ενδεικτικά με τα χρήση antivirus.) πριν από την οποιαδήποτε πλοήγηση ή χρήση.

Δ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.iasismed.eu, επί των οποίων λαμβάνει γνώση λόγω πλοήγησης ή επικοινωνίας του επισκέπτη με την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ξεχωριστή Πολιτική για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της  συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/379 καθώς και τον ν. 4624/2019.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας  σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του www.iasismed.eu.

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Εταιρεία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που ενδέχεται να βρίσκονται στον διαδικτυακό της ιστότοπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν ανακύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι της παρούσας ιστοσελίδας βαραίνουν αποκλειστικά τους παρόχους αυτών.

 

ΣΤ. Cookies:

Μέσω της ιστοσελίδας www.iasismed.eu γίνεται η χρήσης cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης και περιήγησης των επισκεπτών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συλλογή σχετικών πληροφοριών με αυτή.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της ιστοσελίδας www.iasismed.eu στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής την οποία οι επισκέπτες χρησιμοποιούν.Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στις ιστοσελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται και τις συσκευές που χρησιμοποιούν με σκοπό να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης τους στην ιστοσελίδα.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί όσα cookies είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες στην ιστοσελίδα, καθώς και την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας και των στατιστικών στοιχείων αυτής. Μέσω της υπηρεσίας Google Analytics η Εταιρεία επεξεργάζεται ανώνυμα δεδομένα όπως ενδεικτικά η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά τους.

Ζ. Γενικοί Όροι – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους που άπτονται του τρόπου λειτουργίας της ή προκύπτει από τις συνθήκες χρήσης και περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν προβεί στην άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Xρήσης αυτό δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Τέλος σημειώνεται ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.