Οι ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να επαληθεύουν τις διαθέσιμες διαδικτυακές πληροφορίες που έχουν σχέση με την υγεία.​


Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική υγεία (2012-2020), ένα από τα κύρια εμπόδια είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης, αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων για την εύρεση, την κατανόηση και την αξιολόγηση των διαδικτυακών πληροφοριών.​


Το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα HEAL επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο μειώνοντας το χάσμα της ψηφιακής εκπαίδευσης και ευαισθητοποιώντας το κοινό σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους, προσφέροντας την κατάλληλη γνώση και τα εργαλεία.​


Στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνής διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους της κοινοπραξίας!​

​​​


European citizens have difficulty verifying health-related information on the internet.​


One of the key impediments, according to the Commission’s e-Health Action Plan (2012-2020), is a lack of awareness, confidence, and skills in discovering, analyzing, and assessing online information.​


The “HEAL” initiative, which is supported by the European Union, aims to address this issue by closing the digital education gap and increasing public awareness of data protection by providing the necessary tools and knowledge to the public.​


On January 28th, the first online Transnational Project Meeting with the consortium partners took place!​​