Στις 17/12/2021 είχαμε την τιμή να παραστούμε στον Διαγωνισμό Μηχανικής που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ​ ​
Από πλευράς μας, παρουσιάσαμε βιωματικά τα ευρωπαϊκά μας προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, δίνοντας ιδέες στους φοιτητές για το πως οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιο πράσινες. ♻️
Πιο συγκεκριμένα, γνωρίσαμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Yourotrip (614827-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG) και μέσω των βιωματικών εργαστηρίων που οργανώσαμε, είδαμε στην πράξη πως λειτουργεί μια αειφόρος κοινότητα. ​ ​
🌏 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ! ​ ​ ​ ​
Το YOUROTRIP φιλοδοξεί να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ​ μέσα από συζητήσεις για το θέμα υψηλής προτεραιότητας της Κλιματικής Αλλαγής. ​ ​ ​
☀️Μέσω του YOUROTRIP θέλουμε να δώσουμε στους νέους μια φωνή στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής! ​
Νέοι από 8 χώρες πρόκειται να διαμορφώσουν Συμβούλια Νεολαίας, να συνεργαστούν, να διαμορφώσουν πολιτικές ​ για τη Δράση για το Κλίμα, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται από φορείς λήψης αποφάσεων και ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο! ​
Μέσω του YOUROTRIP, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να έχουν θετικό αντίκτυπο ✅ στην Ευρώπη και να την οδηγήσουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον! ♻️
On 17/12/2021 we had the honor to attend the Engineering Competition held at the National Technical University of Athens.​
From our part, we presented our European programs related to the environment, giving students ideas on how businesses can become greener.​
More specifically, we got to know the European program Yourotrip (614827-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG) and through the experiential workshops we organized, we demonstrated how a sustainable community works.​
GET TO KNOW OUR WORK!​
YOUROTRIP aims to promote the participation of young people in democratic decision-making processes through discussions on the issue of high priority of Climate Change.​
Through YOUROTRIP we want to give young people a voice in tackling Climate Change!​
Young people from 8 countries are going to form Youth Councils, to cooperate, to formulate policies for Climate Action, while at the same time being supported by decision-makers and stakeholders at local, regional, national and European level!​
Through YOUROTRIP, young people will have the opportunity to have a positive impact ✅ in Europe and lead it to a more sustainable future! ♻️