Οι εταίροι του έργου «Readjusting to Life» πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με άτομα σε κατάσταση αναπηρίας με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους.​

Ο εντοπισμός των αναγκών της ομάδας στόχου υποστηρίζει το έργο των επαγγελματιών και συμβάλλει στη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου οδηγού που θα τους καθοδηγεί μέσα από πρακτικές καθημερινές δραστηριότητες.​The partners of Readjusting to Life project conducted interviews with people in situation of disability aiming to become aware of their needs.​

The identification of needs of the target group supports the work of the professionals and contributes to the creation of a tailored guide which will navigate them through practical daily activities.​