Η κοινοπραξία του έργου E+ We Men (2020-1-UK01-KA204-079258) συναντήθηκε στην Εσθονία σε υβριδική λειτουργία λόγω των περιορισμών του Covid 19 σε ορισμένες χώρες εταίρους. Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση ήταν παραγωγική και η κοινοπραξία έχει ένα σαφές πρόγραμμα εργασίας με τα επόμενα βήματα εφαρμογής του προγράμματος.

Στόχος του έργου E+ We Men είναι η αντιμετώπιση των παραπάνω αναγνωρισμένων αναγκών και προκλήσεων βελτιώνοντας τις μεθόδους διδασκαλίας στην εκπαίδευση συναισθηματικής νοημοσύνης και ισότητας των φύλων για εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω ψηφιακών λύσεων.

Τραβήξαμε την προσοχή σας ;;; Μην χάσετε την οριστικοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού για τη συναισθηματική νοημοσύνη!

Μείνετε συντονισμένοι…!


The consortium of E+ We Men project (2020-1-UK01-KA204-079258) met in Estonia in hybrid mode due to the Covid 19 restrictions of some partner countries. Nonetheless, the meeting was productive and the consortium has a clear workplan of the next steps of implementation.

E+ We Men project aim is to address the above identified needs and challenges improving teaching methods in emotional intelligence and gender equality training for adult educators through digital solutions.

Did we catch your attention??? Don’t miss the finalization of the Online Open Learning Materials Platform on Emotional Intelligence!

Stay tuned…!