Το έργο UnitED for Global Goals (2020-1-FR01-KA202-080248) στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Tandem Plus, όπου η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι μέλος, για να μάθουν και να μοιραστούν εμπειρίες μεταξύ των φορέων ΕΕΚ σχετικά με το θέμα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά της κοινής γνώσης, πρακτικών, ενεργειών μάθησης και ένταξης που έχει υιοθετήσει κάθε εταίρος ή είναι πρόθυμος να μοιραστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προσδιορίζονται σε τρεις συγκεκριμένους στόχους της Ατζέντας 2030, παλεύοντας με τις προκλήσεις που κάθε ευρωπαϊκή κοινότητα και χώρα αντιμετωπίζει.​

1. Εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια (No.7).​
2. Καθιστώντας πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες (No.11).​
3. Βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής (No.12).​

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε την σελίδα του προγράμματος​
στο Facebook 👉 https://www.facebook.com/UnitedGlobalGoals/​The project UnitED for Global Goals (2020-1-FR01-KA202-080248) aims at creating a platform of exchange among the partners who belong to the European Network Tandem Plus to learn and share experiences among operators of VET on the topic of Agenda 2030 Sustainable Development Goals, especially focusing on the contributing to share knowledge and practice, learning and inclusion actions that each partner has adopted, or is willing to share to tackle challenges identified in three specific Agenda 2030 goals, addressing the challenges that every European community and country is facing.​

1. Ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy (No.7).​
2. Making cities inclusive, safe, resilient and sustainable (No.11).​
3. Sustainable consumption and production models (No.12).​

For more information you can follow the projects Facebook page 👉 ​
https://www.facebook.com/UnitedGlobalGoals/​