Η ομάδα του ASSESS_Plus_Project, 2019-1-FR01-KA204-062263 πραγματοποίησε μια υβριδική συνάντηση στις 23 Σεπτεμβρίου 2021. Οι εταίροι συζήτησαν τη διαδικτυακή πλατφόρμα και την εφαρμογή που θα υποστηρίξει το έργο των επαγγελματιών στον τομέα του ελέγχου δεξιοτήτων. Η πορεία του προγράμματος
βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και οι εταίροι συζήτησαν και σχεδίασαν επίσης την πιλοτική εφαρμογή τους.

Η ομάδα ASSESS_Plus_Project περιλαμβάνει επαγγελματίες από 7 οργανισμούς από 6 χώρες: τον συντονιστή ITG – Portage Salarial, Γαλλία και τους εταίρους Instituto para el fomento del desarrollo y la formación, Ισπανία, BEST, Αυστρία, Iasis Amke Athens, Ελλάδα, La Bien Pagá Espacio Escénico , Ισπανία, Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието, Bulgaria and Innoquality Systems, Ireland.


The team of ASSESS_Plus_Project, 2019-1-FR01-KA204-062263 conducted a hybrid meeting on the 23rd, September, 2021. The partners discussed the Virtual Campus and App that will support the work of professional in the field of skills audits. The elaboration work is in the phase of finalization and partners discussed and planned also their piloting.

The ASSESS_Plus_Project team includes professionals from 7 organizations from 6 countries: the coordinator ITG – Portage Salarial, France and the partners Instituto para el fomento del desarrollo y la formación, Spain, BEST, Austria, Iasis Amke Athens, Greece, La Bien Pagá Espacio Escénico, Spain, Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието, Bulgaria and Innoquality Systems, Ireland.