Το πρόγραμμα “Project leading to an Exhibition for the incorporation of Migrant children into the European school framework (2020-1-FR01-KA226-SCH-095081)” – εν συντομία POEME – είναι σε καλό δρόμο.

Η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική έκθεση που θα βοηθήσει τους εταίρους του έργου να συγκεντρώσουν ενέργειες που έχουν ήδη γίνει σε αυτόν τον τομέα, οδηγώντας στη δημιουργία κοινού τόπου και κατανόησης.

Επόμενο βήμα τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας με κύριο παιδαγωγικό στόχο για τους μετανάστες μαθητές την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη γραπτή γλώσσα!


The  project named “Project leading to an Exhibition for the incorporation of Migrant children into the European school framework (2020-1-FR01-KA226-SCH-095081)” – POEME, in short  – is on track.

The consortium met online to finalize the E-report that will help the project partners gather actions that have already been made in this field, leading to the establishment of a common ground and understanding.

Next step the E-Worksheets with main pedagogical aim for migrant students to develop their written language skills!