Η κοινοπραξία του Erasmus+ έργου Globalab (608616-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA), συναντήθηκε διαδικτυακά για μια γρήγορη αλλη-λοενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου και τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία. Επιστρέφοντας σιγά σιγά σε μια κανονικότητα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί τη επόμενη συνάντηση δια ζώσης και να συζητηθεί η διαδικασία υλοποίησης των κινητικοτήτων στις χώρες τις Αφρικής και η παρουσίαση των καλών πρακτικών.

#RESTART with normality!

Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα νέα!


The Erasmus+ Globalab (608616-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA) consortium met online for a quick briefing on the progress of the project and the impact of the pandemic. Gradually returning to normality, it was decided to hold the next meeting in person and to discuss the implementation of the mobilities in African countries and the presentation of good practices.

#RESTART with normality!

Stay with us for the next exciting news!