Η κοινοπραξία του έργου Erasmus+ Care What You(th) Wear (618797-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA) συναντήθηκε διαδικτυακά για να συζητήσει την επόμενη φάση του έργου.​


Εταίροι από τη Λιθουανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Νεπάλ και τις Φιλιππίνες συζήτησαν για τις δυσκολίες που έχει φέρει η πανδημία στην υλοποίηση της κινητικότητας ανάπτυξης ικανοτήτων σε κάθε χώρα εταίρο και πώς να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. ♻️​


Όλοι οι εταίροι παραμένουν θετικοί ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα στις Φιλιππίνες θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα καθώς και οι δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας στις υπό-λοιπες χώρες.​


🌳 Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ενασχόληση των νέων από την Ευρώπη και την Ασία με την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της κριτικής κατανόησης των φαινομένων της παγκόσμιας διασύνδεσης. Μεταφέροντας τα ζητή-ματα της παγκόσμιας βιομηχανίας ενδυμάτων στους νέους, το έργο θα ενισχύσει τις ποιοτικές βελτιώσεις και θα συμβάλει στην προώθηση της ιδέας της παγκόσμιας εργασίας για τη νεολαία.​
🌳 The Erasmus+ Care What You(th) Wear project consortium (618797-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA) met online to discuss the next phase of the project. Partners from Lithuania, Greece, Italy, Nepal and Philippines discussed about the difficulties that the pandemic has brought on real-izing the capacity building mobilities in each partner country and how to overcome these difficulties. ♻️​


🌳 All partners stay positive that the training activity in Philippines will take place with no issues as well as the job shadowing activities at the partner countries.​


🌳 The overall aim of the project is to foster the engagement of young people from Europe and Asia in meeting global challenges based on awareness and critical understanding of the phenomena of global interconnectedness. By bringing the issues of the global garment industry to young people, the project will foster quality improvements and will contribute to promoting the concept of global youth work.​