Εσείς «τσεκάρατε» την ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus POEME( 2020-1-FR01-KA226-SCH-095081)???

Αν όχι τότε πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο να μάθετε για αυτό το ενδιαφέρον πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία σε ντόπιους και μετανάστες μαθητές να συνεργαστούν, δημιουργώντας εκθέσεις, μια προσέγγιση που αναγνωρίζεται από πολλούς ερευνητές ως μέσο ενδυνάμωσης περιθωριοποιημένων ομάδων.

https://poemeproject.eu/

Και μην ξεχνάς να ακολουθείς για νέα και ενημερώσεις τα social media του προγράμματος. Like and subscribe!


Did you “check” the website of the European program Erasmus POEME (2020-1-FR01-KA226-SCH-095081) ???

If not then click on the link below to learn about this interesting program that gives local and immigrant students the opportunity to collaborate, creating exhibitions, an approach that is recognized by many researchers as a means of empowering marginalized groups.

https://poemeproject.eu/

Don’t forget to follow the program’s social media for news and updates. Like and subscribe!