Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αφήγηση για να ενδυναμώσουμε τους ηλικιωμένους;​

Φυσικά! Και αυτό κάνουμε στο ReStory Project!​

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας βασισμένης σε πρακτικές αφήγησης που θα βοηθήσει και θα διευκολύνει ιδρύματα και επαγγελματίες φροντιστές που εργάζονται με ηλικιωμένους.​

Οι επαγγελματίες θα οπλιστούν με γνώσεις και δεξιότητες για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να αποκτήσουν ή να ανακτήσουν έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, παράγοντας πολιτιστικά προϊόντα, όπως παραστάσεις χορού και θεάτρου ψηφιακή αφήγηση, stop motion βίντεο, και λογοτεχνία.​

Ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα;​

Μπες εδώ: https://restorytocare.eu/​Can we use storytelling to empower the elderly?​

Of course! And this is what we do in ReStory Project !​

The project aims to develop a methodology based on storytelling practices which will assist and facilitate institutions and professional care givers working with elderly people.​

Professionals will be armed with knowledge and skills to help elderly people gain or regain an active role in society by producing cultural products, such as digital storytelling, dance and physical theater performances, stop motion video, video dance, and literature.​

Interested in learning more?​

Click here: https://restorytocare.eu/​