Το Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα Mentoring for Inclusion στοχεύει στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων των συντονιστών, των μεντόρων και των εποπτών των οργανώσεων που υποστηρίζουν και φιλοξενούν εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες. Στη συνάντηση που έγινε στη Μάλαγα τον Οκτώβρη, αναλύσαμε στους εταίρους μας την παρουσίαση που κάναμε στα Erasmus Days αλλά ακόμη αποκομίσαμε νέες γνώσεις και μεθοδολογίες για την ένταξη εθελοντών σε δράσεις.​

_______________________________________________________________________________​


Our European Program Mentoring for Inclusion aims to improve the core competencies of coordinators, mentors and supervisors of organizations that support and host volunteers with fewer opportunities. At the meeting that took place in Malaga in October, we analyzed to our partners the presentation we made at Erasmus Days but we also gained new knowledge and methodologies for the inclusion of volunteers in actions.​#Erasmus+ #ErasmusPlusProject #MentoringForInclusion


#MentoringforInclusion #erasmusdays #MxI