Το Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα Game as a Tool σαν στόχο έχει την αύξηση της μη τυπικής εκπαίδευσης μεταξύ νέων. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, στα βουνά της Πολωνίας, ανακαλύψαμε πώς να χρησιμοποιούμε το παιχνίδι ως εργαλείο εκπαίδευσης για την ομάδα μας. Πιο συγκεκριμένα, δουλέψαμε με Live Action Role Playing, το οποίο όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, άρεσε πάρα πολύ στους συμμετέχοντες και τους έφερε πιο κοντά μεταξύ τους. Όπως μας μετέφεραν οι συμμετέχοντές μας, όλη η εμπειρία της ανταλλαγής νέων ήταν εξαιρετική και ιδιαιτέρως διδακτική.​
​​
__________________________________________________________________________________​


Our European program Game as a Tool aims to increase non-formal education among young people. In this particular meeting, in the mountains of Poland, we discovered how to use the game as a training tool for our team. More specifically, we worked with Live Action Role Playing, which as it turned out from the result, the participants liked it very much and it made them bond with each other. As our participants told us, the whole experience of youth exchange was excellent and very instructive.​


#Gameasatool #Erasmus+ #Erasmus+project​