Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Fashion 4 Inclusion(2020-1-ES01-KA202-082950) μόλις κυκλοφόρησε το 2ο ενημερωτικό δελτίο. Γίνονται αναφορές για τη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων αλλά και για την ερευνητική εργασία για τη δημιουργία του πλαισίου ικανοτήτων που απευθύνεται σε επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Επόμενα βήματα είναι η δημιουργία της ανοιχτής πλατφόρμας διαπολιτισμικής κατάρτισης.

Αν δε θέλετε να χάνεις τα νέα και τις ενημερώσεις για το πρόγραμμα ακολούθησε το στα social media και μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.


The European Erasmus+ project Fashion 4 Inclusion(2020-1-ES01-KA202-082950) has just released the 2nd newsletter. It has references of the online meeting of the partners but also for the research work for the creation of the skills framework addressed to professionals of vocational education and training (VET).

Next steps are the creation of an open intercultural training platform.

If you do not want to miss the news and updates about the program, follow it on social media and do not forget to like and subscribe.