Στις 11 Απριλίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος WECARE (2020-1-FR01-KA204-080142) διεξήχθη το Εκπαιδευτικό Βιωματικό Εργαστήριο «Συμπεριληπτική Κοινωνία» όπου είχε σκοπό να εισαγάγει τους εκπαιδευομένους στα μοντέλα αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και να ενισχύσει τις γνώσεις τους στο πολυεπίπεδο φαινόμενο της μετανάστευσης το οποίο αναλύθηκε μέσω μιας κοινωνιολογικής σκοπιάς δίνοντας έμφαση στα ιστορικά δεδομένα των μεταναστευτικών δραστηριοτήτων της αρχέγονης έως της σύγχρονης εποχής.​

Το εργαστήριο βασίστηκε στις αρχές της Βιωματικής Εκπαίδευσης, ώστε να φέρει τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μελέτης μέσω μιας σειράς εξειδικευμένων δραστηριοτήτων «παιχνιδοποίησης», παιχνιδιών ρόλου και θεάτρου.​The Educational Experiential Workshop “Inclusive Society” was held on April 11 in the framework of the European funded program WECARE (2020-1-FR01-KA204-080142), with the goal of introducing learners to models of mitigating social exclusion and strengthening their knowledge of the multilevel phenomenon of migration, which was analyzed through a sociological point of view emphasizing historical data of migration activities from the ancient to the modern era.​

The workshop was based on the principles of Experiential Learning, in order to bring the participants in direct contact with the object of study through a series of specialized “gamified” activities, role-playing games and theater.​