Το 5ο και τελευταίο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Transversal model 4 migrants (2018-1-FR01-KA202-048007) είναι διαθέσιμο με πληροφορίες σχετικά με τις πιλοτικές δοκιμές του προγράμματος και τα αποτελέσματα τους από όλες τις χώρες εταίρους του έργου Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ: T4M 5th Newsletter GR

——————————————————————————-

The 5th and final newsletter of the European program Erasmus + Transversal model 4 migrants (2018-1-FR01-KA202-048007) is available with information about the pilot tests of the program and their results from all project partner countries France, Greece , Cyprus, Portugal, Bulgaria, Spain and Turkey.

For more information, see the newsletter here: T4M 5th Newsletter GR