Η Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση το 2017 όρισε τον όρο οικολογικό άγχος ως «χρόνιο φόβο για την περιβαλλοντική καταστροφή» (APA, 2022). Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Διαταραχών το οικολογικό ή κλιματικό άγχος δεν προσδιορίζεται ως διαγνώσιμη κατάσταση ψυχικής υγείας (APA, 2022). Ωστόσο, η παρουσία ενός τέτοιου «χρόνιου φόβου περιβαλλοντικής καταστροφής» μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ψυχική υγεία όσων το βιώνουν, οδηγώντας σε δυσφορία ή και τραύμα (APA, 2022).

.

Υποστηρίζεται ότι η συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής, ιδίως με τη μορφή της έρευνας με στόχο την εύρεση λύσεων, ενισχύει την αυτοπεποίθηση του ατόμου και την αισιοδοξία απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να βιώσουν και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών τους.

.

Η κώφωση και η απώλεια ακοής είναι ευρέως διαδεδομένες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2022) περισσότεροι από
1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι (σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού) ζουν με μια μορφή ακουστικής δυσκολίας, ενώ 430 εκατομμύρια από αυτούς έχουν
ένα βαθμό απώλεια ακοής που χαρακτηρίζεται ως αναπηρία. Αναμένεται ότι μέχρι το 2050, πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν με ακουστική
αναπηρία.

.

Παρότι τα ποσοστά είναι υψηλά, υπολογίζεται ότι υπάρχουν μόνο 750.000 κωφοί που χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ECML, 2022). Κατά μέσο όρο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 0,1% του συνολικού πληθυσμού σε κάθε χώρα (ECML, 2022). Η κοινότητα των κωφών και βαρήκοων είναι μία από τις πολλές κοινωνικές ομάδες που συχνά περιθωριοποιούνται. Σύμφωνα με τον Σίμψη, (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κωφών) οι άνθρωποι με προβλήματα ακοής στην Ελλάδα φτάνουν τους 30.000, εκ των οποίων το 70%, συγκεκριμένα άτομα ηλικίας έως 35 χρονών, είναι άνεργοι (ΟΜ.Κ.Ε, 2020).

.

Στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ηνωμένα Έθνη, 2022), η οποία καλεί τα κράτη να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές διακρίσεων, η συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα ακοής σε προγράμματα επιστήμης των πολιτών, μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς διακρίσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 9, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, ενώ συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η “προώθηση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις νέες τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών” (Ηνωμένα Έθνη, 2022).

.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ συμμετέχει ως φορέας εταίρος στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου «CitSci4All» (Αρ. Έργου 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035221), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας των κωφών και βαρήκοων ενηλίκων στην Επιστήμη των Πολιτών μέσω ειδικά προσαρμοσμένων εργαλείων, καθώς και στις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ υλοποιεί τις δράσεις του προγράμματος στην Ελλάδα αποσκοπώντας στη δημιουργία κοινοτήτων συμπεριληπτικών προς την αναπηρία.

.

Ενισχύοντας το ενδιαφέρον της κοινότητας των κωφών για την επιστήμη και την οικολογία, επιδιώκεται τόσο η ενδυνάμωση του αισθήματος της ιδιότητας του
πολίτη όσο και η διευκόλυνση της κοινωνικοποίησης τους. Σε κάθε περίπτωση, βασικό συστατικό της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου είναι η συμμετοχή των πολιτών.

.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου: https://citsci4all.eu/ καθώς και να παρακολουθήσετε τα βίντεο Νοηματικής Γλώσσας που δημιούργησε η κοινοπραξία:

https://www.youtube.com/channel/UCn4E4CV2H4F0s27gZlrKkzQ

.

Η προσέγγιση της κοινότητας των κωφών και βαρήκοων ενέχει εκ φύσεως αρκετά τροχοπέδη. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους και να μάθουμε από τους ίδιους ποιες είναι οι ανάγκες και τα θέματα που τους απασχολούν. Η κοινότητα χρειάζεται περισσότερη ορατότητα και αυτό αποτελεί το κίνητρο μας.»
-Έλλη Νικολακοπούλου, Ερευνήτρια έργου

.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους να συμμετάσχετε ή να συνεισφέρετε μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τους Θάνος Λουλές ([email protected]) και Έλλη Νικολακοπούλου ([email protected]).