Ο αγγλικός όρος resilience προέρχεται από το λατινικό ρήμα resilio που σημαίνει αναπηδώ-ανακάμπτω και σχετίζεται με την προσαρμογή στην κρίση.

.

Σύμφωνα με έρευνες των Southwick et al.(2014), ως ψυχική ανθεκτικότητα ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε δύσκολες καταστάσεις διατηρώντας τη ψυχική του υγεία. Σύμφωνα με έρευνες των ίδιων μελετητών (Southwick et al., 2014), είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ανθεκτικότητα δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε μια παθητική στάση απέναντι στις αντιξοότητες. Αντιθέτως, ο όρος αυτός αξιοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που έχει και διατηρεί τον έλεγχο της ζωής του παρά τις όποιες σημαντικές δυσκολίες που μπορεί να του συμβαίνουν. Αυτό συνεπάγεται την αντιμετώπιση των εμποδίων με υπομονή και επιμονή και τη συγκέντρωση στους στόχους, όπως και την ευελιξία και τη προσαρμοστικότητα που επιδεικνύει αυτό το άτομο.

.

Καλλιεργώντας την ψυχική του ανθεκτικότητα, το άτομο καθίσταται δυνατό να διαχειριστεί αποτελεσματικά το άγχος καθώς και να αναπτύξει περισσότερη και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δεξιότητες και ικανότητές του. Άτομα που έχουν καλλιεργήσει την ψυχική τους ανθεκτικότητα, μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το μέλλον με πιο θετικό και αισιόδοξο τρόπο.

.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, μέσω εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων του φορέα, όπως το πρόγραμμα “Positive Academy: Training Academy for Mental Health Professionals based on Positive Psychology Methodologies”, με κωδικό προγράμματος 21PCP0008 / 2021-1-BE01-KA220-VET-000028004, πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανθεκτικότητας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας , εστιάζοντας στην ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με το φαινόμενο και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων καθοδήγησης για την ενδυνάμωση του φαινομένου, καθώς και στην επικέντρωση σε παράγοντες που ρυθμίζουν τις επιπτώσεις των στρεσσογόνων παραγόντων που σχετίζονται με την εργασία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης.

.

Παράλληλα, πραγματοποιεί συχνά team building του προσωπικού τα οποία περιλαμβάνουν εξορμήσεις σε ποικίλους προορισμούς στοχεύοντας στην ευημερία και σύνδεση των μελών του προσωπικού μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Παρακάτω, όπως δείτε αντίστοιχη φωτογραφία από team building του προσωπικού το Νοέμβριο του 2022 στη Βαρκελώνη.

.