Στερεοτυπα->Παγιωμένες γνώσεις, απόψεις και πεποιθήσεις που υιοθετεί κάποιος άκριτα

⏬ κινητοποιούν

Προκαταλήψεις-> Συναισθηματικές αντιδράσεις που απορρέουν από τα στερεότυπα

⏬ οδηγούν σε

Διακρίσεις-> Υιοθέτηση συμπεριφορών όπως αποκλισμός, απόρριψη, περιθωριοποίηση

.

Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις είναι όλα σχετιζόμενα μεταξύ τους και συνδέονται στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που ανήκουν σε ορισμένες ομάδες ή κατηγορίες.

.

Τα στερεότυπα είναι συνήθως σταθερές και υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις ή εικόνες που έχουμε για ορισμένες ομάδες ανθρώπων, όπως π.χ. έναν συγκεκριμένο λαό, φύλο, θρησκεία, επάγγελμα ή άλλα χαρακτηριστικά. Τα στερεότυπα μπορούν να είναι θετικά ή αρνητικά και συχνά βασίζονται σε ανεπαρκή ή λανθασμένη πληροφόρηση.

.

Οι προκαταλήψεις κινητοποιύνται από τα στερεότυπα και συνοδεύονται από αρνητικά συναισθήματα, όπως φόβο, θυμό, αγανάκτηση, ανασφάλεια κ.α.Τα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ή αλληλεπιδρούν με άλλες ομάδες ανθρώπων, είτε θετικά είτε αρνητικά.

.

Οι διακρίσεις έρχονται πολύ συχνά ως αποτέλεσμα των προκαταλήψεων και είναι η υιοθέτηση συμπεριφορών αποκλισμού, περιθωριοποίησης, ανισότητας και άδικης μεταχείρισης ατόμων ή ομάδων βάσει κάποιων χαρακτηριστικών τους, όπως φύλο, καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία και άλλες παρόμοιες παραμέτρους. Οι διακρίσεις μπορούν να εκδηλωθούν σε πολλούς τομείς της ζωής, όπως στην εργασία, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή πόρους και άλλα.

.

Η κατανόηση, η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μπορούν να βοηθήσουν στο να σπάσουμε το στίγμα και να προωθήσουμε πιο ανοικτές και αποδεκτικές στάσεις απέναντι στους άλλους.

.

Σπάμε το Στίγμα με:

  • Ενημέρωση
  • Αυτοανάλυση
  • Αλληλοκατανόηση
  • Εκπαίδευση
  • Προσέγγιση με ανοικτό πνεύμα

.

Ας κρίνουμε τους ανθρώπους βάσει των πράξεών τους και όχι βάσει των στερεοτύπων που υπάρχουν για την ομάδα τους. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των ανθρώπων και μην κρίνουμε επιπόλαια βάσει προκαταλήψεων.

.

Η ψυχική υγεία δεν έχει στίγμα, αξίζει σεβασμό και κατανόηση, ας στηρίξουμε όλοι μαζί την προώθησή της!

.