ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.44584/29.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ),
 2. Την υπ’αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.60281/24.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΘΕΝ465ΦΥΟ-Ψ31) Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.44586/29-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΦΥΟ-Ν0Τ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 3. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.68665/29.11.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΝ465ΦΥΟ-2ΤΒ) «Δημοσίευση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.44584/29-07-2022 (ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
 4. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.69752/2.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΕΧ465ΦΥΟ-Δ3Ρ) «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης»
 5. Την από 8/12/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στο Οικοτροφείο Ενηλίκων Α7 1η/2η ΥΠΕ
 6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • Ψυχολόγος
 • Ψυχίατρος
 • Κοινωνικός, -ή Λειτουργός
 • Εργοθεραπευτής, -τρια
 • Ειδικός Παιδαγωγός
 • Νοσηλευτής, -τρια
 • Διοικητικός Υπάλληλος
 • Γενικών Καθηκόντων/ Φροντιστής, -τρια

Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως δείτε στον παρακάτω πίνακα:

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, -Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, -ΤΡΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Τμήματος Εργοθεραπείας ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Σχετική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, -ΤΡΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με την ψυχική υγεία
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Συναφής Εργασιακή Εμπειρία
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Εμπειρία απασχόλησης σε συναφής μονάδα
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β κατηγορίας
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Ο φορέας είναι ενταγμένος στο ενιαίο μισθολόγιο και οι παραπάνω θέσεις εργασίας αφορούν σε πλήρους απασχόληση, θέσεις εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, για την απασχόληση στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ θα λειτουργήσει στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες, εφόσον τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται είτε να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα), είτε μέσω email στο cv@iasismed.eu, είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Π.Δημητρακοπούλου 18,ΤΚ 11141, Άνω Πατήσια, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την 30/12/2022, και με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] στη ΜΨΑ «Οικοτροφείο Α7 Αττική» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Για την παρούσα φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μόνο τα προαναφερθέντα έγγραφα, ενώ σε δεύτερη φάση, εφόσον περάσουν από συνέντευξη και προχωρήσει η διαδικασία για την πρόσληψη, θα κληθούν να προσκομίσουν τα κάτωθι έγγραφα για την διαδικασία της πρόσληψης.

 1. Βιογραφικό Europass στα ελληνικά
 2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή και Μεταπτυχιακού Διπλώματος/Διδακτορικού εάν και εφόσον υπάρχει
 3. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 4. Πιστοποιητικό γνώσεων Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, κλπ), και Η/Υ αν υπάρχει
 5. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων, Ειδικών εκπαιδεύσεων κλπ
 6. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες και από το e-ΕΦΚΑ
 7. Ταυτότητα ή/και Διαβατήριο
 8. Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν και εφόσον υπάρχει)
 9. Εκτύπωση στοιχείων μητρώου φυσικού προσώπου από το Taxis net/ ΑΑΔΕ προκειμένου να επαληθεύσουμε το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ
 10. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/ που να φαίνεται το ΑΜΚΑ
 11. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)
 12. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού Alpha Bank (IBAN, Αριθμός Λογαριασμού, Δικαιούχος Λογαριασμού)
 13. Δίπλωμα οδήγησης (εάν και εφόσον υπάρχει)
 14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 15. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα προσλήψεων του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού του φορέα, η οποία, θα προβεί σε αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσωπική δια ζώσης ή εξ αποστάσεως συνέντευξη των επικρατέστερων υποψήφιων. Η Επιτροπή εισηγείται στη διοίκηση του φορέα προς έγκριση, το υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης.

Τελικές διατάξεις

1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας.

2. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά θέση, από το οριστικοποιημένο υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών.

* Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.