ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.44584/29.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: Ρ90Κ465ΦΥΟ-ΞΤΛ),
 2. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.69752/2.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΕΧ465ΦΥΟ-Δ3Ρ) «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης»
 3. Την από 10/02/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Επιστομηνικά Υπεύθυνος/η- Ψυχίατρος

.

Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως δείτε στον παρακάτω πίνακα:

.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ιατρικής, ειδικότητας Ψυχιατρικής.................................
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών
 • Εγγραφή σε οικείους συλλόγους
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ

.

Η παραπάνω περιγραφή αφορά σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών επιστημονικά υπευθύνου – ψυχίατρου, ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα παρέχονται στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί Περιφέρεια Μακεδονίας.

.

Μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου ο φορέας θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του εξωτερικού συνεργάτη και η σύμβαση του δύναται να ανανεωθεί η όχι.

.

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες, εφόσον τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα), είτε μέσω email στο [email protected], είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Π. Δημητρακοπούλου 18,ΤΚ 11141, Άνω Πατήσια, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την 23/02/2023, και με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] για τη ΜΨΑ «Οικοτροφείο Α7» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Τελικές διατάξεις

1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας.

2. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά θέση, από το οριστικοποιημένο υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών.

.

* Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

.

.