ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.44586/29.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΦΥΟ-Ν0Τ),
 2. Την υπ’ αριθμόν Αρ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π.οικ.70253/6-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΥ4465ΦΥΟ-ΦΜΞ Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία έξι (6) Κέντρων Ημέρας, τριών (3) Ξενώνων και μίας (1) Κινητής Μονάδας
 3. Την από 29/09/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ιατρός Παθολόγος

.

Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως δείτε στον παρακάτω πίνακα:

.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.......................
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μέλος οικείου Συλλόγου
 • Επαγγελματική Εμπειρία
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ

.

Η παραπάνω περιγραφή αφορά σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ιατρού παθολόγου, ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα παρέχονται στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Ξενώνας για παραβατικούς Εφήβους» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί στην Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας.

.

Μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου ο φορέας θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του εξωτερικού συνεργάτη και η σύμβαση του δύναται να ανανεωθεί η όχι.

.

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες, εφόσον τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα), είτε μέσω email στο [email protected], είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Π. Δημητρακοπούλου 18,ΤΚ 11141, Άνω Πατήσια, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την 12/10/2023, και με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] για τη ΜΨΑ «Ξενώνας για παραβατικούς Εφήβους» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

.

Τελικές διατάξεις

1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας.

2. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά θέση, από το οριστικοποιημένο υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών.

.

* Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

.

.