ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.44582/29.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: ΨΩΜΚ465ΦΥΟ-ΞΤΒ),
 2. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.69724/2.12.2022 (ΑΔΑ:6H34465FYO-IMN) «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση (5) πέντε Κέντρων Ημέρας και πέντε (5) Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και τεσσάρων (4) Κέντρων Ημέρας για την Υποστήριξη Εργαζομένων»
 3. Την υπ’αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.44586/29.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΦΥΟ-Ν0Τ),
 4. Την υπ’αριθμόν Αρ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π.οικ.70253/6-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΥ4465ΦΥΟ-ΦΜΞ Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία έξι (6) Κέντρων Ημέρας, τριών (3) Ξενώνων και μίας (1) Κινητής Μονάδας
 5. Την από 3/3/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ σχετικά
 6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ψυχίατρος

.

Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως δείτε στον παρακάτω πίνακα:

.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ιατρικής, ειδικότητα Ψυχιατρικής.......................
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών
 • Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ

.

Η παραπάνω περιγραφή αφορά σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ιατρικών και συμβουλευτικών, ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα παρέχονται στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για την στήριξη της οικογένειας» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, από ψυχίατρο με πολυετή εμπειρία και ανάλογα προσόντα με σκοπό την μεταφορά της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του για τη βέλτιστη λειτουργία των συγκεκριμένων ΜΨΥ.

.

Μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου ο φορέας θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του εξωτερικού συνεργάτη και η σύμβαση του δύναται να ανανεωθεί η όχι.

.

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες, εφόσον τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα), είτε μέσω email στο [email protected], είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Π. Δημητρακοπούλου 18,ΤΚ 11141, Άνω Πατήσια, Αθήνα, ή επί των διευθύνσεων των Κέντρων Ημέρας, το αργότερο μέχρι την 20/03/2023, και με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] στη ΜΨΑ «ΚΗ εργαζομένων» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] στη ΜΨΑ «ΚΗ Οικογένειας» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

.

Τελικές διατάξεις

1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας.

2. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά θέση, από το οριστικοποιημένο υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών.

.

* Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

.

.