ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.44582/29.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΑΔΑ: ΨΩΜΚ465ΦΥΟ-ΞΤΒ),
  2. Την υπ’αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.60281/24.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΘΕΝ465ΦΥΟ-Ψ31) Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.44586/29-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΦΥΟ-Ν0Τ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  3. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.68653/29.11.2022 (ΑΔΑ:9PIH465FYO-2N2) «Δημοσίευση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.44582/29-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΜΚ465ΦΥΟ-ΞΤΒ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
  4. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.69724/2.12.2022 (ΑΔΑ:6H34465FYO-IMN) «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση (5) πέντε Κέντρων Ημέρας και πέντε (5) Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και τεσσάρων (4) Κέντρων Ημέρας για την Υποστήριξη Εργαζομένων»
  5. Την από 8/12/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων στην Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Καλεί ενδιαφερόμενους για την εκμίσθωση ακινήτου στην 4η ΥΠΕ, στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την στέγαση της Μονάδας Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το ακίνητο οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία ΓΠ/οικ.107933/22-11-2013 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρων Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ». Μεταξύ άλλων:

  • Να διαθέτει περισσότερα από 200 τ.μ. ωφέλιμου χώρου
  • Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα
  • Να εδράζεται σε προσβάσιμη, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τοποθεσία
  • Να αποτελείται αποκλειστικά από ισόγειο χώρο

Η προσφορά της τιμής θα αναφέρεται με τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του ακινήτου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους είτε σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας επί της διεύθυνσης Π. Δημητρακοπούλου 18,ΤΚ 11141, Άνω Πατήσια, Αθήνα είτε μέσω email στο [email protected], για 10 μέρες από την ανάρτηση της παρούσας, με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ για την ΜΨΑ «ΚΗ εργαζομένων».

Για την επιλογή των υποψήφιων ακινήτων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης προσφορών του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων του φορέα, η οποία, θα προβεί σε αρχική αξιολόγηση των προσφορών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δια ζώσης επίβλεψη των επικρατέστερων υποψήφιων κτιρίων. Η Επιτροπή εισηγείται στη διοίκηση του φορέα προς έγκριση, το υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης.

* Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι για την και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.