ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.23123/20.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε φορείς των άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την επιλογή φορέων λειτουργίας Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Κέντρων Ημέρας (ΑΔΑ: ΡΒ38465ΦΥΟ-Λ68),
 2. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.40424/26.07.2023 (ΑΔΑ:943Ζ465ΦΥΟ-Δ4Α) Δημοσίευση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.23123/20-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΒ38465ΦΥΟ-Λ68) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
 3. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π.οικ.57561/31.10.2023 (ΑΔΑ:6XIB465ΦΥΟ-9Μ8) «Δημοσίευση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων της αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.23123/20-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΒ38465ΦΥΟ-Λ68) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
 4. Την υπ’ αριθμόν Γ3β/Γ.Π./οικ.62834/24.11.2023 (ΑΔΑ:681Χ465ΦΥΟ-ΛΒΗ) «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία τριών(3) Κέντρων Ημέρας Ενηλίκων και έξι(6) Κινητών Μονάδων Παιδιών και Εφήβων.»
 5. Την από 29/01/2023 απόφαση της Διαχειρίστριας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΙΑΣΙΣ» σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στην Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων στις περιοχές Λευκάδα-Πρέβεζα.

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • Κοινωνικός,-η Λειτουργός
 • Ψυχολόγος
 • Διοικητικός,-α Υπεύθυνος,-η
 • Λογοθεραπευτής,-ρια
 • Εργοθεραπευτής,-ρια

Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως δείτε στον παρακάτω πίνακα:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, -Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)................
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)…………….
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ,-Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ,-Η

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)…………….
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Β
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ,-ΡΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Λογοθεραπείας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)…………….
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ,-ΡΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Εργοθεραπείας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω)…………….
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες μονάδες
 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ

.

Ο φορέας είναι ενταγμένος στο ενιαίο μισθολόγιο και οι παραπάνω θέσεις εργασίας αφορούν θέσεις εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, για την απασχόληση στην «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας – Πρέβεζας και στη Διοικητική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων & Ηπείρου.

.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Κοινωνικός,-η Λειτουργός (πλήρης απασχόληση)
 • Ψυχολόγος (πλήρης απασχόληση)
 • Διοικητικός,-α Υπεύθυνος,-η (πλήρης απασχόληση)
 • Λογοθεραπευτής,-ρια (μερική απασχόληση)
 • Εργοθεραπευτής,-ρια (μερική απασχόληση)

.

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες, εφόσον τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται είτε να τα προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα), συνοδευόμενα από αντίγραφο του Πτυχίου και της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας) είτε μέσω email στο [email protected], είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Π. Δημητρακοπούλου 18,ΤΚ 11141, Άνω Πατήσια, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την 06/02/2024, και με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] στην Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

Για την παρούσα φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μόνο τα προαναφερθέντα έγγραφα, ενώ σε δεύτερη φάση, εφόσον περάσουν από συνέντευξη και προχωρήσει η διαδικασία για την πρόσληψη, θα κληθούν να προσκομίσουν τα κάτωθι έγγραφα για την διαδικασία της πρόσληψης.

 1. Βιογραφικό Europass στα ελληνικά
 2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή και Μεταπτυχιακού Διπλώματος/Διδακτορικού εάν και εφόσον υπάρχει
 3. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος εφόσον υπάρχει.
 4. Πιστοποιητικό γνώσεων Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, κλπ), και Η/Υ αν υπάρχει
 5. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων, Ειδικών εκπαιδεύσεων κλπ
 6. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες και από το e-ΕΦΚΑ
 7. Ταυτότητα ή/και Διαβατήριο
 8. Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν και εφόσον υπάρχει)
 9. Εκτύπωση στοιχείων μητρώου φυσικού προσώπου από το Taxis net/ ΑΑΔΕ προκειμένου να επαληθεύσουμε το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ
 10. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/ που να φαίνεται το ΑΜΚΑ
 11. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)
 12. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού Alpha Bank (IBAN, Αριθμός Λογαριασμού, Δικαιούχος Λογαριασμού)
 13. Δίπλωμα οδήγησης (εάν και εφόσον υπάρχει)
 14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 15. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

.

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα προσλήψεων του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού του φορέα, η οποία, θα προβεί σε αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσωπική δια ζώσης ή εξ αποστάσεως συνέντευξη των επικρατέστερων υποψήφιων. Η Επιτροπή εισηγείται στη διοίκηση του φορέα προς έγκριση, το υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης.

.

Τελικές διατάξεις

1. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας.

2. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανά θέση, από το οριστικοποιημένο υπογεγραμμένο πρακτικό αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών.

.

* Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

.

.