Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις κάτωθι ειδικότητες:

 • Ψυχίατρος
 • Παιδοψυχίατρος
 • Ψυχολόγος
 • Παιδοψυχολόγος
 • Κοινωνικός,-ή Λειτουργός
 • Νοσηλευτής,-τρια
 • Φυσικοθεραπευτής,-τρια
 • Διοικητικός,-ή Υπάλληλος
 • Επισκέπτης,-τρια Υγείας
 • Ιατρός Παθολόγος
 • Φροντιστής,-τρια
 • Εργοθεραπευτής,-τρια
 • Ειδικός Παιδαγωγός
 • Λογοθεραπευτής,-τρια
 • Εργασιακός,-ή Σύμβουλος

.

Οι παραπάνω ειδικότητες αφορούν τη σύσταση Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας στο πλαίσιο της λειτουργίας Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Το έργο έχει διάρκεια 18 μηνών.

.

Αναλυτικότερα, τα επιθυμητά προσόντα & προϋποθέσεις ανά ειδικότητα:

.

Ψυχίατρος:

Απαραίτητα Προσόντα:

Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

.

Παιδοψυχίατρος:

Απαραίτητα Προσόντα:

Τίτλος ειδικότητας παιδοψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, , αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

Επιθυμητά Προσόντα:

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών.

.

Ψυχολόγος:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Ψυχολογίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

Επιθυμητά Προσόντα:

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών.

.

Παιδοψυχολόγος:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Ψυχολογίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass.

Επιθυμητά Προσόντα:

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

.

Κοινωνικός,-ή Λειτουργός:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass.

Επιθυμητά Προσόντα:

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

.

Νοσηλευτής,-τρια:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass.

Επιθυμητά Προσόντα:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με την ψυχική υγεία, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών σε μονάδες Ψυχικής Υγείας.

.

Φυσικοθεραπευτής,-τρια:

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕ και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass.

Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με την ψυχική υγεία, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών σε μονάδες Ψυχικής Υγείας.

.

Διοικητικός,-ή Υπάλληλος:

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο συναφές με τη διοίκηση, άριστη γνώση Η/Υ, γνώση αγγλικών, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass.

Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών σε διοικητική θέση, ιδανικά σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

.

Επισκέπτης-τρια Υγείας:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) επισκεπτών υγείας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να κατέχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, άριστη γνώση Η/Υ (MS Office).

Επιθυμητά Προσόντα: Αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 3 ετών.

.

Ιατρός Παθολόγος:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας ειδικού Παθολόγου, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

Επιθυμητά Προσόντα: Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών

.

Φροντιστής-τρια:

Απαραίτητα Προσόντα:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, εμπειρία σε συναφή θέση τουλάχιστον 1 έτους, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα: Άδεια Οδήγησης Β’ Κατηγορίας

.

Εργοθεραπευτής-τρια:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο τμήματος Εργοθεραπείας (ΑΕΙ/ΤΕΙ) , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

Επιθυμητά Προσόντα: εμπειρία

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών επιθυμητός

.

Ειδικός Παιδαγωγός:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

Επιθυμητά Προσόντα: Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας, Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών επιθυμητός.

.

Λογοθεραπευτής-τρια:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Λογοθεραπείας (ΑΕΙ) , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, αποδεδειγμένη εμπειρία κατ’ ελάχιστο 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή επαγγελματική εμπειρία κατ’ελάχιστο 5 ετών σε αντίστοιχες μονάδες.

Επιθυμητά Προσόντα: Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών επιθυμητός

.

Εργασιακός Σύμβουλος:

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο,  αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass , μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Κοινωνική Ψυχολογία κλπ

Επιθυμητά Προσόντα: Συναφής εργασιακή εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20/08/2022:

.

Λίγα λόγια για την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Από το 2005 έως σήμερα στο επίκεντρο της Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ βρίσκεται ο άνθρωπος. Βασικοί
στόχοι του φορέα αποτελούν η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, η αταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, παροχή εξειδικευμένων ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα πρότυπα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

.

Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται από το 2006 έως σήμερα σε περισσότερα από 600.000 άτομα.

.