ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Διεύθυνση: Πολυβίου Δημητρακοπούλου 18,

Αθήνα, Τ.Κ. 11141

Τηλ .: 21 0865 5039

Πληροφορίες :

Ιστότοπος : https://www.iasismed.eu/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης της

«Πιλοτικής δράσης επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1/ Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2/ Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

3/ Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση « Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων ».

4/ Τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα (ΦΕΚ Α’ 164/1984) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5/ Το από 22-05/2-2020 (Κωδικός ΓΕΜΗ: 154889701000, Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 2146064) Καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ».

6/ Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Ενότητα 2: 2.1 Δικαιούχοι και 2.2 Συμφωνητικό Συνεργασίας) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Μάιος 2016).

7/ Το από 01.02.2021 ( Αρ. πρωτ. 4474/03-03-2021) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» όπως ισχύει.

8/ Το από 02.05.2023 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΠΤΑ Αττικής ( Δομή Social Network Αττική του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» ), του ΕΔΣΝΑ, του Δήμου Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ για την υλοποίηση της: “Πιλοτικής δράσης επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας”.

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη οκτώ (3) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για τις ανάγκες λειτουργίας της δράσης με τίτλο: « Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας», που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, διά της “Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης– Social Network Αττική”, του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020», με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Ειδικότητες, σχέση εργασίας, αριθμός θέσεων
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Υπάλληλοι Επανάχρησης ρούχων – υφασμάτων Πλήρους Απασχόλησης  

1

Υπάλληλοι για τη γραμμή επανάχρησης ποδηλάτων Πλήρους Απασχόλησης  

1

Υπάλληλοι για τη γραμμή επανάχρησης tablet Πλήρους Απασχόλησης  

1

Σύνολο 3

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η επαναχρησιμοποίηση υλικών αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές διαχείρισης αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση ορίζεται ως τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής του μειώνοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ οι ΟΤΑ Α’ βαθμού θα πρέπει να διαμορφώσουν τις συνθήκες για την εφαρμογή της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνουν ρούχα και υφάσματα με στόχο την επανάχρηση. Οι προτεινόμενες δράσεις του νέου υπό διαμόρφωση ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την ενίσχυση κοινωνικών δράσεων συλλογής και επαναχρησιμοποίησης σε συνεργασία με τις δημοτικές δομές, συνεργασία με διάφορες πρωτοβουλίες (κυρίως ιδιωτικές) αξιοποίησης τέτοιων αποβλήτων (ΜΕΤΡΟ ΑΣΑ 9 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΣΠ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ) καθώς και την δημιουργία σημείων επαναχρησιμοποίησης (ΜΕΤΡΟ ΑΣΑ 13 –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ). Και το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση υλικών (Ενότητα 5.1).

Η δράση συμβάλει στην προώθηση της αποδοτική χρήσης των πόρων προς όφελος της κοινωνίας και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Ειδικότερα αποσκοπεί στον συνδυασμό του αντικειμένου της επανάχρησης με την κοινωνική ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού (εργασιακή ένταξη, διάθεση υλικών στις εν λόγω ομάδες). Η δράση θα υλοποιηθεί στον Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Η πιλοτική δράση περιλαμβάνει τρείς (3) διακριτές γραμμές επανάχρησης υλικών ως εξής:

–           Ρουχισμός (είδη ρούχων, προϊόντων ένδυσης),

–           ποδήλατα και

–           tablet.

Βασικοί στόχοι της πιλοτικής δράσης είναι η ορθολογική διαχείριση των υλικών μέσω της επανάχρησης, η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων μέσω της εργασιακής απασχόλησης στη δράση και η δωρεάν διάθεση των ειδών που θα συλλέγονται και θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση στους ευάλωτους πολίτες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας μέσω της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο).

Η ανάπτυξη της ανωτέρω δράσης βασίζεται στο από 02.05.2023 Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο 8, μεταξύ της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής ( Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική ), του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ενταγμένη στο ενιαίο μισθολόγιο και οι παραπάνω θέσεις εργασίας αφορούν σε μερικής και πλήρους απασχόλησης, θέσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Υπάλληλος Επανάχρησης ρούχων – υφασμάτων

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ B.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής ή πρότερη εμπειρία στον τομέα μεταποίησης ενδυμάτων.

 

Υπάλληλος για τη γραμμή επανάχρησης ποδηλάτων

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ B.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής ή πρότερη εμπειρία στον τομέα επισκευής ποδηλάτων.

 

Υπάλληλος για τη γραμμή επανάχρησης tablet

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ B.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής ή πρότερη εμπειρία στον τομέα της επισκευής tablet .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ

I.    Κατάσταση Ανέργου (Μακροχρόνια άνεργος κτλ.)

II.    Οικογενειακή Κατάσταση (πολύτεκνος, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας κτλ.)

III.    Οικογενειακό Εισόδημα (χαμηλά εισοδήματα, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος)

IV.    Μέλος Ειδικής Κοινωνικής Ομάδας ( ΑμεΑ κτλ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

I.             A πολυτήριο Δευτεροβάθμιας (για τις θέσεις που δεν είναι προαπαιτούμενο), Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό ή και Διδακτορικό

II.             Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 και άνω, για τις θέσεις που δεν είναι προαπαιτούμενη)

III.             Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1

IV.             Εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα που θα αναλάβει στο πλαίσιο της οικείας σύμβασης ορισμένου χρόνου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων και των πρόσθετων / συνεκτιμώμενων προσόντων τους, καθώς και για την απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό τους των προϋποθέσεων συμμετοχής, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και τα Παραρτήματά της δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα νομίμως προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.        Βιογραφικό Europass στα ελληνικά, με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

2.        Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, εφόσον υπάρχουν

3.        Έγγραφα που πιστοποιούν την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» της παρούσης).

4.        Πιστοποιητικό γνώσεων Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, κλπ), και Η/Υ, εφόσον υπάρχει

5.        Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων, Ειδικών εκπαιδεύσεων κλπ, εφόσον υπάρχει

6.        Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες και από το e-ΕΦΚΑ

7.        Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων ή/και Διαβατήριο

8.        Κάρτα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, εφόσον υπάρχει

9.        Εκτύπωση στοιχείων μητρώου φυσικού προσώπου από το Taxis net/ ΑΑΔΕ

10.    Εκκαθαριστικό Σημείωμα τρέχοντος έτους

11.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχει

12.    Πιστοποιητικά αναπηρίας, ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα ακόλουθα προσόντα:

Α. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάσει των κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Αρχικά, εξετάζεται εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις απαιτούμενες σύμφωνα με την Πρόσκληση προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα προσόντα, για τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Εν συνεχεία, ελέγχεται η συνδρομή τυχόν πρόσθετων /συν εκτιμώμενών προσόντων, ενώ αξιολογούνται επίσης τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσωπική δια ζώσης ή εξ αποστάσεως συνέντευξη των επικρατέστερων υποψήφιων.

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων που θα κρίνει και την επιλογή του υποψηφίου για την θέση θα προκύψει μετά από συγκριτική ποιοτική αξιολόγησή τους με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ο επιλεγείς υποψήφιος, εν συνεχεία, θα κληθεί προς υπογραφή της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες, εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και να την υποβάλουν, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τη 4/3/2024 και ώρα 15:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση Π.Δημητρακοπούλου 18,ΤΚ 11141, Άνω Πατήσια, Αθήνα, είτε να τα αποστείλουν μέσω email στο [email protected] ,, και με την ένδειξη:

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για τη θέση του [Ειδικότητα] στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής δράσης επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, για τα υποχρεωτικά προσόντα και τις προϋποθέσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την αίτηση, και επιπροσθέτως, τα στοιχεία-έγγραφα, στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας. Στον ίδιο ως άνω φάκελο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την συνδρομή των τυχόν πρόσθετων/ συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων, προκριμένου τα τελευταία να ληφθούν υπόψη, τα οποία επίσης αναφέρονται στην αίτηση. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα βαθμολογηθούν.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ :ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία στα συν εκτιμώμενα προσόντα νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εργασίας, καθώς και το αντικείμενο της εργασίας.

ή

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης.

Εναλλακτικά, και μόνον ως προς το αντικείμενο της εργασίας, εάν αυτό δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής « e – Dilosi » , στην οποία ο τελευταίος αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο της εργασίας του .

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος και το αντικείμενο απασχόλησης

ή

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης ή/και στην περίπτωση που η Βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν αναφέρει με σαφήνεια το είδος και τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας

Εναλλακτικά, και μόνον ως προς το αντικείμενο της εργασίας, εάν αυτό δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής « e – Dilosi », στην οποία ο τελευταίος αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο της εργασίας του.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι I

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i)        Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii)      Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii)     Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv)     Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α( iv ) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας ( π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

  Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ22, πολύ καλή Γ1/ , καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/ τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/ τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

 

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2 2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230

• BULATS English Language Test, βα θμολογία 90-100, του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ( Γ ι α π ιστοποιητικά π ου έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

overall score 200-210

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 .

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM ( IELTS ) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate ( UCLES ) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βα θμολογία από 8,5 και άνω .

·        ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE Ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS – CAMLA Ή MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT .)

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL( CEF C2)

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON .

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( Spoken) -MASTERY- ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της άριστης γνώσης ) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της άριστης γνώσης ) .

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF R C2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 ( Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βα θμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) ( μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP ) : CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards) .

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) ( Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

• GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)

• C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2– LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της άριστης γνώσης )

• Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level C2

(β) Πολύ καλή γνώση Γ1/ 1) :

 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190

• BULATS English Language Test, βα θμολογία 75-89, του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ( Γ ι α π ιστοποιητικά π ου έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM ( IELTS ) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate ( UCLES ) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βα θμολογία από 7 έως 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER ( BEC HIGHER ) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate ( UCLES ) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL( CEF C1)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON .

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( reading , writing and listening ) – EXPERT – και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( Spoken ) – EXPERT – ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της π ολύ κα λής γνώσης ) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της π ολύ κα λής γνώσης ).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH ( ALCE ) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ – USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ .

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION ( TOEIC ), βα θμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY , USA .

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF R C 1 )

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading , Writing , Listening , Speaking , σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “ Pass ”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 ( Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βα θμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 ( Common European Framework equivalent level C1) ) ( μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C 1 Level (Gatehouse Awards) .

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) ( Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βα θμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ( CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST ( Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βα θμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή

ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST ( Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βα θμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)

• C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της π ολύ κα λής γνώσης ).

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)

γ Κα λή γνώση Β 2 ) :

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

• BULATS English Language Test, βα θμολογία 60-74, του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ( Γ ι α π ιστοποιητικά π ου έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM ( IELTS ) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate ( UCLES ) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βα θμολογία από 5, 5 έως 6,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE ( BEC VANTAGE ) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate ( UCLES ) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170

·                 (E CCE )- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πα νεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER – INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( CEF B2

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON .

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( reading , writing and listening ) – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( Spoken ) – COMMUNICATOR – ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της κα λής γνώσης ) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της κα λής γνώσης ).

•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B 2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION ( TOEIC ) βα θμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY , USA .

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF R B 2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading , Writing , Listening , Speaking , σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “ Pass ”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 ( Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βα θμό «Distinction” ή “Credit.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2 ) ) ( μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC ) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)

.

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β 2 Level (Gatehouse Awards) .

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) ( Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βα θμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST ( Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βα θμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή

ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST ( Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βα θμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessmen

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)

• Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της κα λής γνώσης ).

• Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level Β 2

δ Μέτρι α γνώση Β 1 ) :

 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST ( PET ) του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159.

• KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150.

• BULATS English Language Test, βα θμολογία 40-59, του Πα νεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ( Γ ι α π ιστοποιητικά π ου έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM ( IELTS ) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate ( UCLES ) –The British Council-IDP Education Australia με βα θμολογία από 4 έως 5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – PRELIMINARY ( BEC PRELIMINARY ) ( UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE ( UCLES ) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2 – INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) ( CEF B1)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( reading , writing and listening ) (ENTRY 3) – ACHIEVER – και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ( Spoken ) (ENTRY 3) – ACHIEVER – ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της μέτρι ας γνώσης ) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – ACHIEVER – ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της μέτρι ας γνώσης ).

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH .

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION ( TOEIC ) βα θμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY , USA .

• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF R B1)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading , Writing , Listening , Speaking , σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “ Pass ”).

• PEARSON LCCI EFB Level 1 ( Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βα θμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) ( μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1

• ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, B1 Level ( ACELS) ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards) .

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).

• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) ( Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βα θμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST ( Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βα θμολογία από 120 έως 156 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA  ή

ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST ( Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βα θμολογία από 40 έως 52 του Michigan Language Assessment

•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)

• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B1)

• Β1 – LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1 ) και Β1– LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking) (Achiever B1) ( Συνυ ποβάλλονται α θροιστικά γι α την απ όδειξη της μέτρι ας γνώσης ).

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1)

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level B1

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

ii βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ22, πολύ καλή Γ1/ , καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2 ) :

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE .

• Πιστοποιητικό D . A . L . F . – Ο PTION LETTRES ή DALF C 2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP .

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [ Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν : DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite .

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite .

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes ( ISLV ), Departement de francais , του Πα νεπιστημίου της Λιέγης – Επίπ εδο C 2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πα νεπιστημίου Γενεύης .

(β) Πολύ καλή γνώση Γ1/ ) :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

• DIPLOME D ’ ‘ ETUDES SUPERIEURES ( DES ) ( χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος .

• DELF 2 ND DEGRE ( UNITES A 5 ET A 6) ή DALF C1 Γα λλικό Υπ ουργείο Πα ιδείας -CIEP.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite .

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes ( ISLV ), Departement de francais , του Πα νεπιστημίου της Λιέγης – Επίπ εδο C 1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πα νεπιστημίου Γενεύης .

(γ) Καλή γνώση (Β2 ) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DELF 1 ER DEGR Ε ( UNITES A 1, A 2, A 3, A 4) ή DELF B 2 Γα λλικό Υπ ουργείο Πα ιδείας -CIEP.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE ( το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος .

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite .

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes ( ISLV ), Departement de francais , του Πα νεπιστημίου της Λιέγης – Επίπ εδο Β 2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πα νεπιστημίου Γενεύης .

(δ) Μέτρια γνώση Β1 ) :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DELF B 1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP .

• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS – SORBONNE B1 Paris-Sorbonne Universite .

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes ( ISLV ), Departement de francais , του Πα νεπιστημίου της Λιέγης – Επίπ εδο Β 1

• CERTIFICAT V . B . L . T . NIVEAU SURVIE του Πα νεπιστημίου της Γενεύης .

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ22, πολύ καλή Γ1/ , καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2 ) :

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

• Goethe- Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ( Ενότητες: Lesen , Hören,

Schreiben , Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

 

§ Πιστο ποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM ( GDS ), του Πα νεπιστημίου Ludwig – Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe ( μέχρι 31-12-2011)

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM ( KDS ), του Πα νεπιστημίου Ludwig – Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe ( μέχρι 31-12-2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG ( ZOP ) του Ινστιτούτου Goethe ( μέχρι 31-12-2011)

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. ( Ενότητες: Lesen , Hören, Schreiben , Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πα νεπιστημίου Γενεύης .

(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/ ) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT C 1 του Ινστιτούτου Goethe .

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG ( ZMP ) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe .

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH ( μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 ( ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)

 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF ( ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH ( μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/ 2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β 2. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 ( ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)

.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πα νεπιστημίου Γενεύης .

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ( Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

(δ) Μέτρια γνώση Β1 ) :

 

§   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Goethe – Zertifikat 1 (Ενότητες: Lesen ö ren Schreiben Sprechen ) του Ινστιτούτου

Goethe .

 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH ( ZD ) του Ινστιτούτου Goethe ( μέχρι 31-7-2013).

• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE ( ZDAF ) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH ( ZD ).

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH ( μέχρι 31/12/2013 ) . Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1) ( Ενότητες : Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πα νεπιστημίου της Γενεύης .

 

Δ ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας ( άριστη Γ2 2, πολύ καλή Γ1/ , καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2 ) :

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ( του Ιτ αλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών )

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πα νεπιστημίου της Περούντζι α .

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πα νεπιστημίου Γενεύης .

• Πιστοποίηση P . L . I . D . A . C 2 ή P . L . I . D . A . D (έως το 2003)

(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/ ) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA

 

• CERTIFICA Τ O DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 ( CELI 4) του Πα νεπιστημίου της Περούντζι α .

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πα νεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P . L . I . D . A . C 1 ή P . L . I . D . A . C (έως το 2003) .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 ( CELI 3) του Πα νεπιστημίου της Περούντζι α .

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .

 

• CERTIFICATO LIVELLO SOCIALLE του Πα νεπιστημίου Γενεύης .

• Πιστοποίηση 2 ή . Β (έως το 2003).

(δ) Μέτρια γνώση Β1 ) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA , LIVELLO 2 ( CELI 2) του Πα νεπιστημίου της Περούντζι α .

• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA

• CERTIFICATO V . B . L . T . LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πα νεπιστημίου της Γενεύης .

• Πιστοποίηση P . L . I . D . A . B 1.

 

 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

 

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ22, πολύ καλή Γ1/ , καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2 2) :

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ( DELE) ( μέχρι το 2002)

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) ( μέχρι το 2008)

• DIPLOMA DE ESPANOL – NIVEL C 2 ( DELE ) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

• CERTIFICADO SUPERIOR E . O . I . ( ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/ 1) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

• DIPLOMA DE ESPANOL – NIVEL C 1 ( DELE ) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA ( DELE ) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- ( DELE ) μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• DIPLOMA DE ESPANOL – NIVEL B 2 ( DELE ) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

(δ) Μέτρια γνώση Β1 ) :

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA ( DELE ) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) ( DELE ) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

.

•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 ( DELE ) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ22, πολύ καλή Γ1/ , καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2 2) :

 

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας « M . V . Lomonosov », με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C 2/ ТРКИ -4 ( ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ )

 

• PYCCK ИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ « ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/ ) :

 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας « M . V . Lomonosov », με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C 1/ ТРКИ -3 ( ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ )

• PYCCK ИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας « M . V . Lomonosov », με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В 2/ ТРКИ -2 ( ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ )

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) .

(δ) Μέτρια γνώση Β1 ) :

 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας « M . V . Lomonosov », με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В 1/ ТРКИ -1 ( ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ )

• PYCCK ИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C 2, πολύ καλή Γ1/ C 1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ ΄(άρθρο 33 του ν.4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄)

 

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C 2, πολύ καλή Γ1/ C 1, καλή Β2/Β2 και μέτρια B 1/Β1) αποδεικνύεται ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2 2) :

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πα νεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/ ) :

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πα νεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

(γ) Κα λή γνώση (Β2 ) :

 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 του Πα νεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

(δ) Μέτρια γνώση Β1 ) :

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 του Πα νεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C 2, πολύ καλή Γ1/ C 1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C 2, πολύ καλή Γ1/ C 1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

 

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

( i ) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

( ii ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

( iii ) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

( iv ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α( iv ) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας ( π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1.    Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).

α) ECDL λλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) Vellum Global Educational Services (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)

δ) Ι CT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της Ι CT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ- CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

στ ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006)

ζ) SKILLS ( I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ- INFOCERT ΕΠΕ ( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) (10.4.2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015)

ιβ) ACTA -INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απ όφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιγ PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία « PROCERT » (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιδ ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιε ) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» ( ΔΠ /56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ )

ιστ ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» ( ΔΠ /60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ )

ιζ ) «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού » ( ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιη ) « UCERT » ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΠ/30357/03.08.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

α) ECDL E λλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

ECDL Core Certificate

ECDL Start Certificate

ECDL Progress Certificate

ECDL Profile Certificate

ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βα σικές Δεξιότητες Υπ ολογιστή)

People Cert Computer Skills Level 1

β ) Vellum Global Educational Services S . A .

Cambridge International Diploma in IT Skills

Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level

γ ) Infotest

Internet and Computing Core Certification (IC3)

Microsoft Office Specialist (MOS)

Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

Infotest Certified Basic User (ICBU)

Infotest Microsoft Certified Application Specialist

δ ) ΙCT Hellas Α . Ε . ή ICT Europe

ICT Intermediate A

ICT Intermediate B

ICT Intermediate C

ε ) ΚΕΥ – CERT

Key Cert IT Basic

Key Cert IT Initial

στ ) ACTA Α . Ε .

Certified Computer User ( CCU )

Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

ζ ) I SKILLS A . E .

Basic I . T. Standard

Basic I . T. Thematic

Basic I.T. Core

η ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25 .6.2008 α λλαγή ονομασίας τίτλου)

Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 α λλαγή ονομ ασίας τίτλου )

Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25 .6.2008 α λλαγή ονομασίας τίτλου)

Infocert Unities

θ ) DIPLOMA- ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Basic Office

Business Office

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>>

Global Intermediate

Global Intermediate A

Global Intermediate B

Global Intermediate C

Global Basic Office

Global Advanced Plus

Global Intermediate Express

Global Office Expert

ια ) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Unicert Primary

Unicert Primary Διαθεματικό

Unicert Advanced Plus

ιβ) ACTA -INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.

Internet and Computing Core Certification (IC3)

Microsoft Office Specialist

Infotest Certified Basic User

Microsoft Certified Application Specialist

ιγ ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»

PRO – Cert IT User

ιδ ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»

Πληροφορικής /Certified Computer User

ιε ) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»

EXAMS CERT BASIC

EXAMS CERT BASIC MS

EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

ιστ ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»

STANDARD COMPUTER SKILLS

STANDARD COMPUTER SKILLS FAST

EXCELLENT COMPUTER SKILLS

ιζ ) EQcert – EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS

EQcert BASIC

EQcert BASIC – LV1

EQcert BASIC – LV2

ιη ) UCERT

STANDARD OFFICE USER

STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)

 

 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.

 

 

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL – GREEK COMPUTER SOCIETY -Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ( εταιρεία Vellum Global Educational Services) .

γ IC ή MOS από CERTIPORT Microsoft ), ετ αιρεία Infotest π ρώην TECHNOPLUS και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING ( εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε .

Γίνονται επίσης δεκτά , εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’/10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).

2.    ε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

3.    Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

4.          Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται: α) Μ ε πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) ε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

 

1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

– Πληροφορικής

– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

– Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

– Επιστήμης Υπολογιστών

– Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

– Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

– Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

– Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

– Ηλεκτρονικής και Μηχανικ o ύ Υπολογιστών

– Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

– Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

– Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

– Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

– Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

–       Πληροφορικής και Τηλεματικής

–       Ψηφι ακών Συστημάτων

–       Πληροφορι ακά Συστήματα

–       Επ ιστήμη και Τεχνολογία Υπ ολογιστών

–       Μηχ ανικών Πληροφορικής και Υπ ολογιστών

–       Μηχ ανικών Πληροφορικής, Υπ ολογιστών και Επ ικοινωνιών

–       Μηχ ανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

 

 

 

 

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

– Πληροφορικής

– Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

– Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

– Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

– Βιομηχανικής Πληροφορικής

– Πληροφορικής και Επικοινωνιών

– Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

– Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

– Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

– Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

– Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

– Διαχείρισης Πληροφοριών

– Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

– Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

– Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

– Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

– Επιχειρησιακής Πληροφορικής

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

– Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή

– Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

i ) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,

ii ) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

– Απολυτήριος τίτλος:

i ) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

iii ) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,

ή

–       Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,

ή

–       Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Κριτήρι α Αξιολόγησης Βα θμοί
Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό 5
Λύκειο 10
ΤΕΙ 12.5
ΑΕΙ 15
Μετ απτυχιακό/ Διδακτορικό 20
Προϋ πηρεσία σε α νάλογη θέση 1 έτ ος 10
3 έτη 15
5 έτη 20
1 0 έτη 30
Γνώση Χειρισμού Η/Υ Windows + Word excel 1
Επιπ ρόσθετα π ρογράμματα 1
Γνώση Ξέν ων γλ ωσσών Αγγλικά 1
Άλλες γλώσσες 1
Ειδικές Γνώσεις Ειδικευμέν α σεμινάρια 1
Συνέντευξη Επ ικοινωνιακές Δεξιότητες 10
Ομ αδικότητα – Συνεργασιμότητα 10
Ευελιξί α – Προσαρμοστικότητα 10
Οργάνωση και διαχείριση χρόνου 5
Επ ίλυση π ροβλημάτων 5
Ιδέες , διάθεση για π ρωτοβουλίες 5
Συνολική Βα θμολογία

 

 

 

Κοινωνικά Κριτήρια – Επιθυμητά/ Συνεκτιμώμενα
Χρόνος Ανεργίας Έως 12 μήνες
Άνω των 12 μηνών
Οικογενειακή Κατάσταση (πολύτεκνος, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας Πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
Τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας
Μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
Εισόδημ α α τομικό / οικογενειακό Από 0 έως 6.000 €
Από 6.000 € έως 8.000 €
Από 8.000€ έως 12.000 €
Άνω των 12.000€
Μέλος Ειδικής Κοινωνικής Ομάδας Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για τη θέση στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής δράσης επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα α) τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, β) ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο και γ) ότι η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ να καταρτίσει Σύμβαση.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχω στο παρόν είναι αληθή και ότι δεσμεύομαι να προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον αυτό μου ζητηθεί από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ
 
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ
 

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 
     
 
 

Επ ισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

1.
2.
3.
 

 

Ο/Η α ιτ..

(υπ ογραφή/ονοματεπώνυμο)

 

                           

                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης