ΑΘΗΝΑ , 28/09/2023

.

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ «Πιλοτικής δράσης επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»

.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

  1. Αγαπητού Παρασκευή
  2. Αγαπητός Θεόφιλος
  3. Πηλιτζίδου Αθηνά

.

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 08/05/2023 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 26/09/2023.

.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

.

Για την θέση Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης, Πλήρους Απασχόλησης:

.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Μ. Ε. 72

.

Συνεπώς, για την θέση του Υπαλλήλου Γραμματειακής Υποστήριξης, η επικρατέστερη υποψήφια που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η: Μ. Ε. και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στην «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

.

Για την θέση Υπάλληλοι Επανάχρησης ρούχων – υφασμάτων, Πλήρους Απασχόλησης:

.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Μ. Κ. 63
2 N. F. 58

.

Συνεπώς, για τις θέσεις των Υπαλλήλων Επανάχρησης ρούχων – υφασμάτων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι οι: Μ. Κ., N. F. και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στην «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο ΔήμοΦιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

.

Για την θέση Υπάλληλος για τη γραμμή επανάχρησης ρούχων – υφασμάτων, Μερικής Απασχόλησης:

.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Τ. Ε. 41

.

Συνεπώς, για την θέση του Υπαλλήλου για τη γραμμή επανάχρησης ρούχων – υφασμάτων, η επικρατέστερη υποψήφια που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η: Τ. Ε. και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στην «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

.

Για την θέση Υπάλληλοι για τη γραμμή επανάχρησης ποδηλάτων, Πλήρους Απασχόλησης:

.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 L. A. 59
2 Ν. Φ. 42

.

Συνεπώς, για τις θέσεις των Υπαλλήλων για τη γραμμή επανάχρησης ποδηλάτων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι οι: L. A., Ν. Φ. και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στην «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

.

Για την θέση Υπάλληλοι για τη γραμμή επανάχρησης tablet, Πλήρους Απασχόλησης:

.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Κ. Γ. 76
2 Τ. Ε. 68

.

Συνεπώς, για τις θέσεις των Υπαλλήλων για τη γραμμή επανάχρησης tablet, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι οι: Κ. Γ., Τ. Ε. και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στην «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

.

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 02/10/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΗΛΙΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

.