Από τον Μάρτιο του 2020, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που αναδύθηκαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας και έχοντας στο ενεργητικό της σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο της Κοινότητας, ξεκίνησε το εθελοντικό πρόγραμμα «Παρέμβαση στην Κοινότητα». Το εν λόγω πρόγραμμα εστιάζει στην ενίσχυση ατόμων της τρίτης ηλικίας και περικλείει ανθρώπους με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας που δεν δύνανται να μετακινηθούν με ευκολία, παρέχοντας στους ίδιους βασικές υπηρεσίες υποστήριξης. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε Αθήνα, Εύβοια και Θεσσαλονίκη.

.

Οι γενικοί στόχοι της Παρέμβασης στην Κοινότητα, περιλαμβάνουν:

 • Μείωση των αναγκών σε νοσηλεία για τα ηλικιωμένα άτομα
 • Εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων
 • Βελτιστοποίηση της συνεργασιμότητας των κοινωνικών δικτύων
 • Ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού
 • Μείωση του κόστους της δημόσιας υγείας
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων μέσω της παροχής εξατομικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Συμμετοχή, ατομικά και ομαδικά, σε δραστηριότητες και προγράμματα.
 • Παρακολούθηση και εξασφάλιση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας/ευεξίας των ωφελούμενων
 • Πρόληψη της επιδείνωσης παθολογικών καταστάσεων και εξελικτικά, πρώιμη παρέμβαση για την άμβλυνση της όποιας αρνητικής συμπτωματολογίας.
 • Αποκατάσταση σχέσεων με το υποστηρικτικό περιβάλλον και την κοινότητα
 • Εκπαίδευση στο μέτρο του δυνατού, για την βελτιστοποίηση της οικονομικής αυτονόμησης και (αυτο)διαχείρισης των πόρων των ωφελούμενων (σύνταξη, επιδόματα, κλπ)
 • Συμβουλευτική του υποστηρικτικού περιβάλλοντος και/ή των δικαστικών συμπαραστατών σε θέματα υγείας/ψυχικής υγείας και διαχείρισης της καθημερινότητας των ωφελούμενων
 • Προστασία, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων
 • Εξυπηρέτηση, αναγνώριση, προστασία, σεβασμός και υποστήριξη στην άσκηση των δικαιωμάτων των ωφελούμενων
 • Διασφάλιση της πρόσβασης των ωφελούμενων σε υπηρεσίες
 • Κινητοποίηση/υποστήριξη των ωφελούμενων στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση θεραπευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων και δραστηριοτήτων
 • Εσωτερική και εξωτερική διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και μονάδες Υγείας Πρόνοιας (Κέντρα Ημέρας, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, κλπ.) για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, την προαγωγή της κοινωνικής επανένταξης, κλπ.
 • Έξω και Μετα νοσοκομειακή (out/post patient) υποστήριξη σε ασθενείς που λαμβάνουν εξιτήριο από Νοσοκομεία,
 • Διασύνδεση ωφελούμενων με ΚΟΙΣΠΕ και Κοιν.Σ.Επ.
 • Ψυχοκοινωνική εξέλιξη των ωφελούμενων στην ημιαυτόνομη διαβίωση (εφόσον πληρούν τα κριτήρια)

.

Η Υπηρεσία αποτελείται από την διεπιστημονική ομάδα (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, επιστημονικά υπεύθυνος, συντονιστής έργου) η οποία μέσα από τη δημιουργία μιας θεραπευτικής συμμαχίας με την ομάδα στόχου αποσκοπεί στην κινητοποίηση, την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, την ανάληψη προσωπικής ευθύνης και τη συμμετοχή του λήπτη υπηρεσιών.

.

Το πρόγραμμα Παρέμβαση Στην Κοινότητα, της ΑμΚΕ ΊΑΣΙΣ δέχεται παραπομπές περιστατικών προς: αξιολόγηση, καταγραφή/εξυπηρέτηση αναγκών, κλπ., από:

• Γραμμή 10306

• Κοινότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες

• Φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς π.χ. δήμους, νοσοκομεία κτλ.)

• Άλλα φυσικά/νομικά πρόσωπα

.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος προσβλέπουν σε:

• Ψυχοκοινωνική στήριξη

• Συντροφιά/Ψυχαγωγία/Δημιουργική απασχόληση

• Υποστήριξη – Εκπαίδευση σε θέματα καθημερινής διαβίωσης/επιβίωσης.

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες/αγαθά (ρούχα, τρόφιμα, κλπ)

• Διευκόλυνση στην επίλυση ζητημάτων ψηφιακής διακυβέρνησης (άυλη συνταγογράφηση, κλπ)

• Υποστηρικτική συνοδεία/μετακίνηση (όταν και όπου καθίσταται εφικτό)

• Υποστήριξη – Ενημέρωση σε θέματα ατομικής φροντίδας και υγιεινής.

• Υποστήριξη – Εκπαίδευση στην οργάνωση/τακτοποίηση των χώρων διαβίωσης.

• Ενδυνάμωση αυτοφροντίδας / ψυχολογική ενδυνάμωση.

• Άλλες προσωπικές/εξατομικευμένες ανάγκες μετά από καταγραφή/αξιολόγηση/έγκριση

.

Η Παρέμβαστη στην κοινότητα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί καθημερινά, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή , από 09.00π.μ – 18.00μ.μ.) στον ειδικά διαμορφωμένο (και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο) χώρο και σε κατ’ οίκον επισκέψεις. Η έδρα της Υπηρεσίας βρίσκεται Αλεξάνδρου Σβόλου 47 , Θεσσαλονίκη.

.

.

Τηλέφωνο: 231-3115034

Email: [email protected]

.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε τη σελίδα της Παρέμβαση στην Κοινότητα

FB at home: https://www.facebook.com/groups/693522631662032

.