Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ αποτελείται από τους:

  • Μαρία Σαρρή – Ηλιάκη, Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Νίκος Μπαλτάς, Ιδρυτικό Μέλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Λαμπρινή Κολιοθωμά, Ιδρυτικό Μέλος & Μέλος Δ.Σ.

Το προσωπικό της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ απαρτίζεται από επαγγελματίες ποικίλων ειδικοτήτων από τον τομέα της Ψυχικής Υγείας καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, οι οποίοι συγκροτούν εν γένει τη Διεπιστημονική Ομάδα ή αλλιώς την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.

Η Διεπιστημονική – Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα επιμελείται το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των ενεργειών που οδηγούν στην πραγμάτωση των επιδιώξεων του ΙΑΣΙΣ.

Οι αρμοδιότητες κάθε μέλους στοιχειοθετούνται με γνώμονα τόσο τις δυνατότητές του όσο και τους στόχους και τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευτικού προγράμματος, με κατευθυντήρια γραμμή πάντοτε την ομότιμη και αμοιβαία συνεργασία όλων των μελών του.