ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας»:

1. Λαμπρινή Κολιοθωμά

2. Μαριάννα Αναγνωστοπούλου

3. Σάββας Χρυσαφίνης

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 30/1/2023.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

Για τη Θέση του Ψυχολόγου

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Κωνσταντίνα Καραγγέλη 68
2 Χ.Φ. 59
3 Αν.Π. 57
4 Σ.Ε.Ζ. 53
5 Ε.Μ. 50
6 Ε.Γ. 48
7 Αγ.Π. 47
8 Α.Σ. 44
9 Τ.Α. 43
10 Γ.Ι. 42

Συνεπώς, για τη θέση του Ψυχολόγου, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας».

Για τη Θέση του Κοινωνικού Λειτουργού

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Άννα Φιλιππίδου 66
2 Ε.Κ. 55
3 Ε.Λ. 54
4 Μ.Τ. 49
5 Ε.Β. 46
6 Κ.Κ. 45
7 Α.Λ. 44
8 Χ.Α.Σ. 38
9 Κ.Μ. 35
10 Ε.Γ. 28

Συνεπώς, για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας».

Για τη Θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Ζωή Καπασακάλη 78
2 Α.Π. 65
3 Α.Α. 57
4 Μ.Φ. 55
5 Σ.Χ.Ξ. 54
6 Α.Μ. 52

Συνεπώς, για τη θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΖΩΗ ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας».

Για τη Θέση του Ψυχολόγου με ειδίκευση στη νεολαία

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Ιωάννα Νόικου 63
2 Λ.Σ. 50
3 Ε.Π. 47
4 Ι.Σ. 35

Συνεπώς, για τη θέση του Ψυχολόγου με ειδίκευση στη νεολαία, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΙΚΟΥ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας».

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στη Διοικητική Περιφέρεια της Μακεδονίας.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 03/02/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

Δεδομένου ότι δεν υπήρξε κάποιος ενδιαφερόμενος υποψήφιος εργαζόμενος για τις εδικότητες:

  • Νοσηλευτής, -τρια
  • Εργοθεραπευτής, -τρια

Συνεπώς, βάσει της μη πλήρωσης των θέσεων του νοσηλευτή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος για προσληψη νέου προσωπικού από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας», προσκαλώντας επιπρόσθετα βοηθούς νοσηλευτών (ΔΕ) και βοηθούς εργοθεραπευτών (ΔΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ