ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7 Connect Support» που ο φορέας επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας,

  1. Λαμπρινή Κολιοθωμά
  2. Μαριάννα Αναγνωστοπούλου
  3. Σάββας Χρυσαφίνης,

.

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022  Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 29/04/2024.

.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

.

Για τη Θέση του Φροντιστή / Γενικών Καθηκόντων:

.

Α/Α... Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Σωτήριος Καρπουζάς 50
2 L.S. 47
3 Κ.Φ. 45
4 Α.Χ. 44
5 Α.Κ. 43
6 Κ.Κ. 42
7 Σ.Σ. 40
8 Μ.Θ. 39
9 Δ.Μ. 38
10 Μ.Ξ. 32
11 Ε.Λ. 18
12 Κ.Σ. 5

.

Συνεπώς, για τη θέση του Φροντιστή / Γενικών Καθηκόντων, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι ο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7 Connect Support».

.

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7 Connect Support» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας.

.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 01/05/2024, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ

.

.