ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων»:

1. Λαμπρινή Κολιοθωμά

2. Δανάη Καμπάνη-Μπαλτά

3. Σάββας Χρυσαφίνης

.

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 29/01/2024 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 24/04/2024.

.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

.

Για τη Θέση του Ψυχολόγου

.

Α/Α............ Ονοματεπώνυμο............ Συνολική Βαθμολογία
1 ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 67
2 Π.Α. 20
3 Γ.Ε. 20
4 Μ.Δ. 20

.

Συνεπώς, για τη θέση του Ψυχολόγου, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι ο ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την πρόσληψη αυτού στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων».

.

Για τη Θέση του Λογοθεραπευτή

.

Α/Α............ Ονοματεπώνυμο............ Συνολική Βαθμολογία
1 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 55

.

Συνεπώς, για τη θέση του Λογοθεραπευτή, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την πρόσληψη αυτού στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων».

.

Για τη θέση του Διοικητικού

.

Α/Α............ Ονοματεπώνυμο.................................... Συνολική Βαθμολογία
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 69
2 ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 46
3 Π.Σ. 35
4 Λ.Κ. 30

.

Συνεπώς, για τη θέση του Διοικητικού, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ και ο ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την πρόσληψη αυτών στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων».

.

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας Πρέβεζας και στη Διοικητική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων & Ηπείρου.

.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 30/04/2024, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ

ΔΑΝΑΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΠΑΛΤΑ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ

.

.