ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που ο φορέας επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής:

1. Μαρία Σαρρή Ηλιάκη

2. Ηλίας Μιχαήλ Ραφαήλ

3. Αθανάσιος Λουλές

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 30/1/2023.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

Για τη Θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Πηλιτζίδου Αθηνά 65
2 Μάρκου Ηλιάνα 60
3 A.Α. 57
4 Π.Δ. 52
5 Γ.Κ. 48
6 Κ.Ν. 42

Συνεπώς, για τη θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΠΗΛΙΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, και η ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1».

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 03/02/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

Δεδομένου ότι δεν υπήρξε κάποιος ενδιαφερόμενος υποψήφιος εργαζόμενος για την εδικότητα:

  • Νοσηλευτής, -τρια

Συνεπώς, βάσει της μη πλήρωσης των θέσεων του νοσηλευτή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος για προσληψη νέου προσωπικού από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Ονομασία ΜΨΥ», προσκαλώντας επιπρόσθετα βοηθούς νοσηλευτών (ΔΕ) και βοηθούς εργοθεραπευτών (ΔΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ ΗΛΙΑΚΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΛΕΣ