Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας “Οικοτροφείο Α1” που ο φορέας επρόκειτο να λειτουργήσει στην Διοικητική Περιφέρεια Αττικης- Περιφερειακή ενότητα Ανατολικούκαι Δυτικού Τομέα Αττικής.

1. Μαρία Σαρρή Ηλιάκη

2. Ηλίας Μιχαήλ Ραφαήλ

3. Αθανάσιος Λουλές

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 20/07/2023.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

Για τη θέση του Γενικών Καθηκόντων

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Σουγλερή Αθανασία 69
2 Γώγου Ειρήνη 65
3 Ψαλμένος Λάμπρος 61

Συνεπώς, για τις θέσεις του Γενικών Καθηκόντων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι οι: Σουγλερή Αθανασία , Γώγου Ειρήνη και Ψαλμένος Λάμπρος, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1».

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στην Διοικητική Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 25/07/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ ΗΛΙΑΚΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΛΕΣ