Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7» που ο φορέας επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής:

1. Μαρία Σαρρή Ηλιάκη

2. Ηλίας Μιχαήλ Ραφαήλ

3. Αθανάσιος Λουλές

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 4/05/2023.

.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

.

Για τις θέσεις Νοσηλευτών

Α/ΑΟνοματεπώνυμο                                          Συνολική Βαθμολογία
1Μοσκέρα Αγακίδου Σύλβια Στυλιανή57
2Μπερτζελέτος Χρήστος50
3Τσαπράλη Παναγιώτα50
4Ράϊκου Αφροδίτη50
5Στεφάνου Γεωργία47
6Γ.X.45
7Μ.B.41
8Δ.A.40
9Τ.B.37
10Μ.Φ.34
11Φ.Δ.Μ.33
12Μ.Α.33
13Κ.Μ.31
14Φ.Ε.30
15Μ.Μ.28
16Σ.Π.28
17Β.Α.28
18Φ.Σ.26
19Τ.Ι.25
20Τ.Ε.24
21Β.Ε.24
22Μ.Κ.19
23Μ.Γ.19
24Α.Κ.18
25Τ.Ο.13
26Σ.Α.13
27Μ.Δ.13
28Μ.Π.13
29Κ.Σ.Φ.12
30Π.Γ.12
31Τ.Α.10
32Ζ.Δ.8
33Τ.Μ.7
34Π.Ο.7
35Κ.Μ.6
36Γ.Μ.5
37Κ.Φ.5

.

Συνεπώς, για τις θέσεις Νοσηλευτών/-τριων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι οι: Μοσκέρα Αγακίδου Σύλβια Στυλιανή, Μπερτζελέτος Χρήστος, Τσαπράλη Παναγιώτα, Ράϊκου Αφροδίτη, Στεφάνου Γεωργία, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Οικοτροφείο Α7.

.

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 9/05/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ ΗΛΙΑΚΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΛΕΣ