ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας»:

1. Λαμπρινή Κολιοθωμά

2. Μαριάννα Αναγνωστοπούλου

3. Σάββας Χρυσαφίνης

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 13/4/2023.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

Για τη θέση του Ειδικού Παιδαγωγού

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Αναστασία Τσιτούνη 65
2 Χ.Τ. 50
3 Σ.Σ. 35

Συνεπώς, για τη θέση του Ειδικού Παιδαγωγού, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΤΟΥΝΗ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας».

Για τη Θέση του Νοσηλευτή

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Βασιλική Βερβελίδου 59
2 Ε.Ν. 49
3 Φ.Χ. 47
4 Μ.Σ. 45
5 Δ.Τ. 36
6 Χ.Μ. 34
7 Λ.Γ. 21
8 Σ.Γ. 18
9 Μ.Η. 13

Συνεπώς, για τη θέση του Νοσηλευτή, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΒΕΛΙΔΟΥ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας».

Για τη Θέση του Γενικών Καθηκόντων

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνολική Βαθμολογία
1 Γιώργος Πάπυρας 50
2 Λ.Κ. 41
3 Μ.Σ. 40
4 Θ.Χ. 40
5 Φ.Δ. 37
6 Λ.Φ. 35

Συνεπώς, για τη θέση του Γενικών Καθηκόντων, ο επικρατέστερος υποψήφιος που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΥΡΑΣ, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτού στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας».

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για τη στήριξη της οικογένειας» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στη Διοικητική Περιφέρεια της Μακεδονίας.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 19/04/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ