Στις 28 Αυγούστου, η ομάδα του έργου Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007 που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος στρατηγικών εταιρικών σχέσεων Erasmus + διεξήγαγε την τελική του συνάντηση μέσω διαδικτύου.

Το έργο Transversal model for Migrants δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους να διευκολύνουν και να ενδυναμώσουν τους μετανάστες με δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να έχουν ευκαιρίες για υψηλότερες θέσεις εργασίας αλλά και για οικονομική και κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη.

Οι εταίροι συζήτησαν τι έχουν επεξεργαστεί και επιτύχει και ποιες είναι οι προοπτικές για μελλοντικές δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου.

Το έργο υλοποιείται από κοινού με συντονιστή την εταιρία ITG – Portage Salarial από τη Γαλλία και συνεργάτες που εκπροσωπούν 6 ακόμη χώρες – Επιχειρηματικό Ίδρυμα Εκπαίδευσης / Фондация на бизнеса за образованието από τη Βουλγαρία, Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – CSI από την Κύπρο, Iasis Amke Αθήνα από την Ελλάδα , Mindshift – Συμβουλευτική ταλέντου από την Πορτογαλία, Solidaridad Sin Fronteras από την Ισπανία και Bahçeşehir Üniversitesi από την Τουρκία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα http://www.transversalmodel.eu/ και https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants