Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ ασχολείται με προγράμματα που στοχεύουν στην υποστήριξη γυναικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω της καθοδήγησης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Διαβάστε μια σύντομη περιγραφή του Ευρωπαϊκού προγράμματος “NOW – New Opportunities for Women” εδώ: NOW_E-Brief 1_GR

——————————————————————————————————

IASIS NGO deals with projects that aim to support women with an immigrant background through guidance and professional training.

Read a short e-brief of the European project “NOW – New Opportunities for Women” here: NOW_E-Brief 1_GR