Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + WE CARE: Παροχή πρόσβασης σε καθοδήγηση, εκπαίδευση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για μετανάστριες που εργάζονται σε τομείς φροντίδας.

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η κοινοπραξία του έργου “WE CARE” είναι πολύ αισιόδοξη και πραγματοποίησε τη πρώτη συνάντηση διαδικτυακά.

 

Ο στόχος του προγράμματος WE CARE είναι να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της καλλιέργειας της νοοτροπίας ένταξης σε οργανισμούς μάθησης ενηλίκων σε διευθυντικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

 

Οι ομάδες-στόχοι αυτού του έργου είναι: οργανισμοί κατάρτισης ενηλίκων, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, δάσκαλοι που υποστηρίζουν την εκμάθηση ενηλίκων μεταναστριών που εργάζονται σε τομείς φροντίδας στην Ευρώπη με τις τελευταίες να είναι επίσης οι τελικές δικαιούχοι του έργου.

 

Συγκεντρώθηκε μια κοινοπραξία 6 εταίρων από τη Γαλλία, την Τουρκία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Ισπανία για:

  • να παρέχει πρόσβαση σε καθοδήγηση, εκπαίδευση και επικύρωση της άτυπης και άτυπης μάθησης για μετανάστριες που εργάζονται σε τομείς φροντίδας, οι οποία θα τις βοηθήσουν να γίνουν επαγγελματίες μακροχρόνιας φροντίδας
  • να βελτιώσουν τις εργασιακές και κοινωνικές τους συνθήκες
  • το σχεδιασμό νέων μεθόδων και εργαλείων για την καθοδήγηση, την κατάρτιση και την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης αυτών των γυναικών.

 

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου.

 


 

IASIS NGO presents its new European Erasmus+ project WE CARE : Providing access to guidance, training and validation of non-formal and informal learning for migrant women working in care sectors.

 

During the COVID-19 lockdown the partnership of “WE CARE” project is very optimistic and realized the Kick off meeting online.

 

The aim of WE CARE project is to enhance the quality of adult training services through cultivating the inclusion culture in adult learning organizations at managerial and training level​.

 

The target groups of this project are: adult training organizations, career counsellors, teacher who support adult learning of migrant women working in care sectors in Europe with the latter to be also beneficiaries of the project.

 

A consortium of 6 partners from France, Turkey, Ireland, Greece and Spain came together

  • to provide access to guidance, training and validation of non-formal and informal learning for migrant women working in care sectors which will assist them in becoming long-term care professionals​
  • to improve their labour and social conditions​
  • to design new methods and tools for the guidance, training and validation of non-formal and informal learning of those women Stay with us during the next phases of the project.

 

Stay with us for the next phases of the project and your active participation.