Το IASIS παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + “Learning through gameplaying”.

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον COVID-19, η κοινοπραξία του έργου “Learning through gameplaying”. είναι πολύ αισιόδοξη και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος διαδικτυακά.

 

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να βοηθήσει στη μετατροπή ομάδων με κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς (ΕΕΑ ή / και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες) σε αυτόνομα, χρήσιμα άτομα παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα καινοτόμων, κατάλληλων και προσβάσιμων πόρων προσωπικής βοήθειας / Εκπαιδευτικής Γηριατρικής που μπορούν να επίσης να χρησιμοποιηθούν εύκολα στην προσέγγιση της ηλεκτρονικής μάθησης και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας.

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι:

  1. Επαγγελματίες ΕΕΚ (εκπαιδευτές, μέντορες).
  2. Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ με ειδικές ανάγκες.
  3. Βασικοί ενδιαφερόμενοι και δημόσιες αρχές (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).
  4. Γενικοί ενδιαφερόμενοι

 

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου.

 

_______________________________________________

 

IASIS presents it’s new European Erasmus+ project “Learning through gameplaying”.

 

During the COVID-19 lockdown the partnership of “Learning through gameplaying” project are very optimistic and realized the Kick off meeting online.

 

The objective of this Project is to help transform groups of social and economic disadvantage (SEN and/or with learning difficulties students) into autonomous, useful people by providing a full range of innovative, appropriate and accessible Personal Care Assistance/Geriatrics education resources that can also be easily used in e-learning approach and to promote social inclusion and employability.

 

The main target groups are:

  1. VET professionals (trainers, mentors, practitioners).
  2. VET learners with special needs
  3. Key Stakeholders and Public Authorities (local, regional, national and European level).
  4. General stakeholders and public.

 

Stay with us during the next phases of the project.