Το IASIS παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + Fashion 4 Inclusion.

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον COVID-19, η κοινοπραξία του έργου Fashion 4 Inclusion είναι πολύ αισιόδοξη και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος διαδικτυακά.

 

Το έργο Fashion 4 Inclusion, στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στους τομείς της ραπτικής, της ανακύκλωσης, της μόδας και του σχεδιασμού με βάση τρεις βέλτιστες πρακτικές: Mamalyona από την Ισπανία, το Fabric Republic από την Ελλάδα και το Social Chic από την Ιταλία.

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι:

  1. Επαγγελματίες ΕΕΚ (εκπαιδευτές, μέντορες).
  2. Μετανάστες και πρόσφυγες.
  3. Βασικοί ενδιαφερόμενοι και δημόσιες αρχές (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).
  4. Γενικοί ενδιαφερόμενοι

 

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου.

 

__________________________________________________

 

IASIS presents it’s new European Erasmus+ project Fashion 4 Inclusion.

 

During the COVID-19 lockdown the partnership of Fashion 4 Inclusion project are very optimistic and realized the Kick off meeting online.

 

The Fashion 4 Inclusion project, aims at promoting immigrants and refugees labor inclusion in the areas of sewing, upcycling, fashion and design based on three best practices, Mamalyona from Spain, Fabric Republic from Greece and Social Chic from Italy.

 

The main target groups are:

  1. VET professionals (trainers, mentors, practitioners).
  2. Immigrants and refugees at risk.
  3. Key Stakeholders and Public Authorities (local, regional, national and European level).
  4. General stakeholders and public.

 

Stay with us during the next phases of the project.