Μια ολοκαίνουργια πρωτοβουλία για την @ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ξεκίνησε με 4 ακόμη στρατηγικούς εταίρους από 4 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Ισλανδία και Βέλγιο !!!

 • SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS
 • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED
 • ISTANBUL VALILIGI
 •  Mindshift Talent Advisory lda
 •  IDP ITALIAN DEVELOPMENT PARTNERS
 •  CIEP asbl
 •  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI

 

Το έργο «BOOST- Global competence for advancing social inclusion and career path of vulnerable women» έχει στρατηγικό ενδιαφέρον τη στόχευση των γυναικών σε κίνδυνο αποκλεισμού λόγω του μεταναστευτικού τους υπόβαθρου και των πολιτιστικών διαφορών τους, αλλά επίσης στοχεύει τους επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο όπως: όπως εκπαιδευτές, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, κοινωνικοί λειτουργοί, διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές.

 

Για την επίτευξη των στόχων της, το BOOST θα αναπτύξει:

 • Ένα πολύγλωσσο διαδικτυακό μάθημα που θα προσφέρει μια ευέλικτη πορεία μικρομάθησης σχετικά με τις παγκόσμιες δεξιότητες τόσο για την κύρια ομάδα στόχο, γυναίκες όσο και για επαγγελματίες
 • Ένα σετ WebQuests, που προσφέρει μαθησιακές δραστηριότητες με γνώμονα την έρευνα, για την ενίσχυση της πρακτικής των παγκοσμίων δεξιοτήτων μεταξύ των γυναικών
 • Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες στην παροχή υποστηρικτικής καθοδήγησης σε ευάλωτες γυναίκες στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πορείας της σταδιοδρομίας τους, χρησιμοποιώντας τις παγκόσμιες δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

 

Έχουμε τραβήξει την προσοχή σας;

 

Τότε μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα…

 


 

A brand-new initiative for @IASIS NGO has started with 7 more strategic partners from 8 European countries: Greece, Spain, Ireland, Turkey, Portugal, Italy, Poland and Belgium!!!

 • SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS
 • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED
 • ISTANBUL VALILIGI
 • Mindshift Talent Advisory lda
 • IDP ITALIAN DEVELOPMENT PARTNERS
 • CIEP asbl
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI

 

The project ”BOOST- Global competence for advancing social inclusion and career path of vulnerable women” has as strategic interest in targeting women, current facing vulnerability due to their migrant background and cultural differences, but also targets those professionals that are working in the field, such as trainers, career counsellors, social workers, intercultural mediators.

 

To achieve its objectives, BOOST will develop:

 • A multilingual MOOC offering a flexible microlearning path on global competence for both target groups, women and professionals
 • A set of WebQuests, offering inquiry-oriented learning activities, to boost the practice of global competence among women
 • A bespoke programme to equip professionals in providing coaching support to vulnerable women in advancing their social inclusion and career path, by using global competence to cope with challenges they face every day.

 

Did we get your attention?

 

Then stay tuned for more…