ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ N°3 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Το 3ο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ CareEr – Empowering Informal Carers (2018-1 -FR01 -KA204-048210) είναι διαθέσιμο με πληροφορίες σχετικά με τη πορεία του προγράμματος αλλά και τα αποτελέσματα από την ομάδα συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με όλους τους εταίρους του προγράμματος από Ιταλία, Κορσική, Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία σχετικά με την ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών.

Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο εδώ: 3o NEWSLETTER CareER_GR

—————————————————————————————

NEWSLETTER N ° 3 – JANUARY – MARCH 2020

The 3rd newsletter of the European Erasmus + project CareEr – Empowering Informal Carers (2018-1 -FR01 -KA204-048210) is available with information about the progress of the project and the results of the focus group held in Athens with all partners of the consortium from Italy, Corsica, France, Poland, Romania on the empowerment of informal caregivers.

Read the newsletter here: 3o NEWSLETTER CareER_GR