Το IASIS συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού δικτύου EASPD (Ευρωπαϊκή Ένωση παρόχων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες) για να αποφασίσει τη στρατηγική του δικτύου για το 2022-2025 και να καθορίσει τις βασικές προκλήσεις από 4 κύριες κατηγορίες:

 

  • Βιώσιμα νομικά και οικονομικά πλαίσια
  • Βιώσιμη παροχή υπηρεσιών και οικοδόμηση κοινότητας
  • Ομότιμη μάθηση μεταξύ μελών και δημιουργία συνεργιών μεταξύ των θεματικών των φόρουμ μελών της EASPD
  • Υποστήριξη στην παροχή υπηρεσιών σε χώρες εκτός ΕΕ

 

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελικά αποτελέσματα.

 

___________________________________________________________

 

IASIS participated in the General Assembly of the European network EASPD (European Association of Service providers for Person with Disabilities) to decide the networks strategy for 2022-2025 and define the key challenges from 4 main categories:

 

  • Sustainable legal and financial frameworks
  • Sustainable service provision & community building
  • Peer-learning among members and creating synergies among thematic topics of the EASPD member forums
  • Support to service provision in non-EU countries

 

Stay tuned about the final results.