ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 30/10/2019

 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Η εταιρεία ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας-ΙΑΣΙΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», με Α.Π. ένταξης της πράξης 1306-17/4/2019 και με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032780,

 

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» [ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020.

3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά την τεχνική προσαρμογή του Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020.

4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 που αφορά την 2η αναθεώρηση του Ε.Π. “ATTIKH” 2014– 2020.

5. Την υπ’αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.

10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» [ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018].

6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23-03-2015 [ΦΕΚ 715/Β/24–04-2015] με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

7. Τις σχετικές αποφάσεις της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020, με τις οποίες εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

8. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 21, ως προς το θέμα 6ο με τίτλο «Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης 9.4.1.5 του ΕΚΤ», τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με Α.Π. 1517/22.05.2018 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρεια Αττικής] – ΑΔΑ: 6Λ487Λ7 – ΣΔΥ.

9. Τη με αρ. πρωτ. 2073/09.07.2018 [ΑΔΑ: 6Α2Ι7Λ7 – ΕΡ2] Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

10. Η υπ’ αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.3839/16.01.2018 [ΑΔΑ: ΨΟΨΓ465ΦΥΟ-ΙΩΑ] απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα “Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον από τις τομεοποιημένες μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψυχικής και Κέντρα Ψυχικής Υγείας) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ)”.

11. Η με Αριθμ. Γ3/οικ.1677/2001 Υ.Α. [ΦΕΚ 664/Β/31.05.2001] «Καθορισμός των προϋποθέσεων του τρόπου και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999»

12. Τη με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ σχετικά με τις «Οδηγίες σε φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων»

13. Τη με Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες και παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων»

14. Το με Α.Π. 48431/ΕΥΚΕ 689/07.05.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Διατύπωση γνώμης ΕΥΚΕ σχετικά με σχέδια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 – 2020, για δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής του Υπουργείου υγείας (εξαρτήσεις, ψυχική υγεία)».

15. Τo με ID 51441 – 04/10/2018 – ώρα: 11:28 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου “ΙΑΣΙΣ” Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

17. Τη με αρ. πρωτ. 128/20.03.2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και

18.Την από 9/7/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,σχετικά με

 

ΘΕΜΑ 1: Πρόσληψη Νοσηλευτή για την εφαρμογή του προγράμματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΙΑΣΙΣ» για υπηρεσίες κατ’οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από υφιστάμενες δομές με βάσει την απόφαση ένταξης με Α.Π. 1306-17/04/2019, και

Καλεί υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στις παρακάτω ειδικότητες

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 Νοσηλευτής (πλήρους απασχόλησης)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις σπουδές τους (τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της εμπειρίας τους σε παρεμφερή προγράμματα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  έως την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, με την ένδειξη «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας-ΙΑΣΙΣ». Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις θα ειδοποιηθούν ώστε να ακολουθήσει συνέντευξη.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται από 3μελή Επιτροπή που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν βιογραφικά, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά.

Κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων από την διορισθείσα επιτροπή του φορέα, θα αναρτηθεί ο πίνακας των αποτελεσμάτων στο site του φορέα www.iasismed.eu .

Η υποβολή μόνο μίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κάθε θέσης όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΕΙ 18
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 20
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 3ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 7
10ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 10
15ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 12
20ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 15
21ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 22
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ 4
ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 5
ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4
ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 4
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ(SOFT SKILLS):ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ,ΕΠΙΛΥΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΗΘΟΣ ΚΛΠ.  

45

 

Η ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω. Μετά το πέρας της διαδικασίας θα αναρτηθεί στο site του φορέα www.iasismed.eu ο πίνακας με τα αποτελέσματα.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5(πέντε) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα των αποτελεσμάτων.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο φορέας μας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’εφαρμογή του ν.4024/2011 ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο, από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάρτιση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του φορέα και κατόπιν τυχόν αναμόρφωσης του πίνακα, αν προκύψει ένσταση κατά τον ελέγχο που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, η οποία εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα και κατά συνέπεια δικαιούνται πρόσληψη οι υποψήφιοι βάσει της νέας κατάταξης.

 

Για την Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ

Μαρία Σαρρή-Ηλιάκη

Πρόεδρος Δ.Σ.